Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

 

predseda OK

I. Interná klinika JLF UK a UNM Martin

č.tel.: 043/4220261

e-mail: mokanjfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. I. Interná klinika JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. Interná klinika - Gastroenterologická JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.Klinika TBC a pľúcnych chorôb JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. Infekčná klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof. Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Margita Belicová, PhD. I. Interná klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. I. Interná klinika JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. II. Interná klinika LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. I. Interná klinika LF UK Bratislava
prof. MUDr. Ivan Tkáč, DrSc. IV. Interná klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.I. Interná klinika LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.  VÚRCH Piešťany