Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

Meno  Pracovisko

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

predsedníčka OK

Ústav fyziológie JLF UK Martin

č.tel.: 043/4131426

e-mail: calkovska@jfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.  Ústav fyziológie JLF UK Martin  
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. Ústav patologickej fyziológie JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. Ústav patologickej fyziológie JLF UK Martin
doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.Ústav fyziológie JLF UK Martin
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. Fyziologický ústav LF UK Bratislava
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava