Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

 

predseda OK

Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin

č. tel.:043/4131565

e-mail: dobrotajfmed.uniba.sk 

prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin
prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.  Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin
doc. RNDr. Anna Drgová, CSc. Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin
prof. RNDr. Peter Račay, PhD. Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK Bratislava
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc., mim. prof.  Katedra bunkovej a molekulovej biológie a liečiv FaF UK Bratislava
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. Katedra biochémie PrF UK Bratislava
doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Bratislava
doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Virologický ústav SAV Bratislava
prf. Ing. Juraj Guzy, CSc. Ústav lekárskej biochémie a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice