Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová komisia

MenoPracovisko

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

predseda OK

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin

č.te.: 043/4133002

e-mail: plankjfmed.uniba.sk

prof. MUDr. František Novomeský, PhD. Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin
MUDr. Peter Szépe, CSc. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. Ústav patologickej anatómie LF UK Bratislava
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. Ústav patologickej anatómie LF UK Bratislava