Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada študijnéh programu

Názov Rady pre študijné programy 

RŠP pre zubné lekárstvo 

Študijný odbor 

zubné lekárstvo 

Študijné programy (názov, stupeň, forma): 

zubné lekárstvo (spojený 1. a 2. stupeň, denná) 

zubné lekárstvo (3. stupeň, denná) 

zubné lekárstvo (3. stupeň, externá) 

Garant (predseda): 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

Spolugarant: 

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

Spolugarant:

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

Člen za študentov: 

MDDr. Michal Augustín 

Člen za zamestnávateľov: 

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

Ďalší členovia (za profilové predmety): 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

Ďalší členovia (externisti, iní): 

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD. 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA