Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre štátne skúšky

Meno

Pracovisko

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

predseda

JLF UK Martin

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

JLF UK Martin

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

JLF UK Martin

doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

JLF UK Martin

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

JLF UK Martin

MUDr. Juraj Strecha, PhD.

JLF UK Martin

prof. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

LF UK Bratislava

doc. MUDr. Juraj Zajko, PhD.

LF UK Bratislava

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

LF UK Bratislava

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, PhD., MPH

LF UPJŠ Košice, KSMCH AK

MUDr. Janka Jenčová, PhD.

LF UPJŠ Košice, KSMCH AK

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

LF UPJŠ Košice, KSMCH AK

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.

LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

OUSA LF UK Bratislava

prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.

SZU Bratislava

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

1. LF UK Praha

doc. MUDr. Peter Tvrdý, PhD.

LF UK Olomouc