Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné práce

 
Všetky náležitosti záverečných prác sa riadia Študijným poriadkom ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine vypracovaným v súlade s aktuálnym vnútorným predpisom rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

 

Dôležité termíny:

  • tému špecializačnej práce schvaľuje odborný garant študijného programu a to najneskôr šesť mesiacov pred dátumom jej obhajoby (prostredníctvom tlačiva Zadanie záverečnej práce, ktoré účastník predkladá na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov)
  • špecializačnú prácu predkladá účastník štúdia na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov spolu s prihláškou na záverečnú skúšku najneskôr štyri týždne pred termínom jej obhajoby, v tlačenej forme v troch exemplároch zviazané tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a v elektronickej forme (PDF formát) na jednom CD nosiči alebo USB kľúči.

 


Špecializačná práca - zdravotnícke povolanie LEKÁR

Pokyny a tlačivá pre študijný program na riadenie a organizáciu zdravotníctva - zdravotnícky manažment a financovanie:


Špecializačná práca - zdravotnícke povolanie SESTRA


Odborná prednáška pri ukončení certifikačnej prípravy pre zdravotnícke povolanie LEKÁR 


Odborná prednáška pri ukončení certifikačnej prípravy pre zdravotnícke povolanie SESTRA