Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

 

Všetky náležitosti záverečných prác sa riadia Študijným poriadkom ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine vypracovaným v súlade s aktuálnym vnútorným predpisom rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

 

Dôležité termíny:

 

  • Tému špecializačnej práce schvaľuje odborný garant študijného programu a to najneskôr šesť mesiacov pred dátumom jej obhajoby (prostredníctvom tlačiva Zadania záverečnej práce, ktoré účastník predkladá na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov).
  • Špecializačnú prácu predkladá účastník štúdia na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov spolu s prihláškou na záverečnú skúšku najneskôr štyri týždne pred termínom jej obhajoby, v tlačenej forme v troch exemplároch zviazané tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a v elektronickej forme (PDF forme) na jednom CD nosiči.

 


 

Špecializačná práca pre študijné programy určené pre zdravotnícke povolanie LEKÁR

 


 

Špecializačná práca pre študijné programy určené pre zdravotnícke povolanie SESTRA

 


 

Odborná prednáška pri ukončení certifikačnej prípravy pre zdravotnícke povolanie LEKÁR