Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie štúdia

 

V súlade s § 71 ods. 3 Nariadenia vlády SR č.296/2010 v platnom znení sa do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.


Zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania:

 

Zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť vzdelávacej ustanovizni opätovné začatie výkonu zdravotníckeho povolania: