Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Priebeh štúdia

    Prerušenie štúdia

    Záverečné skúšky

    Záverečné práce

 


Zaradenie do vzdelávania (špecializačných študijných programov, certifikačnej prípravy, programov sústavného vzdelávania)

 

1. ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

 

 • zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii,
 • žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,podáva lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut samosprávneho kraja podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti,
 • žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva si môže podať zdravotnícky pracovník aj sám,
 • JLF UK v Martine zaraďuje lekárov do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka; sestry zaraďuje           k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.
 • žiadosť o zaradenie k 1. februáru prijímame do 31. januára príslušného kalendárneho roka alebo do naplnenia kapacity programu. Žiadosť o zaradenie k 1. októbru prijímame do 30. septembra príslušného kalendárneho roka alebo do naplnenia kapacity programu. Z tohto dôvodu odporúčame zaslať žiadosť o zaradenie do najskôr.
 • informácie univerzity o ochrane osobných údajov

Upozornenie!!!

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času;pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom časesa dĺžka špecializačného štúdiaprimerane predlžuje.Zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného časua musí obsahovať dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby sa zabezpečila riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

2. CERTIFIKAČNÁ PRÍPRAVA

 • zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii,
 • žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravyzdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere,  podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti,
 • žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, podáva lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut samosprávneho kraja podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti,

 

3. PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

 


Postup pri prihlasovaní sa na vzdelávacie aktivity

Informácie o plánovaných vzdelávacích aktivitách sú zverejnenévKalendári vzdelávacích aktivít.

1. Školiace kurzy

 • na kurz je potrebné prihlásiť sa odoslaním príslušnéhotlačiva prihlášky na vzdelávaciu aktivitunajneskôr 14 dní pred jeho konaním,
 • na základe záväznej prihlášky je odosielaná pozvánka s programom kurzu,
 • na kurz je potrebné priniesť si index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov,
 • účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka zdravotných výkonov.

2. Školiace pobyty

 • na školiaci pobyt je potrebné prihlásiť saprihláškou na školiaci pobytnajneskôr 14 dní pred plánovaným nástupom na pobyt,
 • pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov overiť, či miesto na pobyt už nie je obsadené,
 • za školiace pobyty na pracoviskách JLF UK sa neplatí poplatok,
 • na školiaci pobyt je potrebné si priniesť doklady o vzdelávaní (index a záznamník),
 • pobyt na školiacom pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti,
 • pred začiatkom pobytu alebo v deň nástupu na pobyt je potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu na riaditeľstve UNM (právne oddelenie).

3. Záverečné skúšky (špecializačná alebo certifikačná)

 • na záverečnú skúšku sa zdravotnícky pracovník hlási najneskôr štyri týždne pred plánovaným termínom skúšky -prihláška na záverečnú skúšku,
 • bližšie informácie v častizáverečné skúšky.