Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prestup na JLF UK

 

V prípade záujmu a za vopred stanovených podmienok môže zdravotnícky pracovník zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň a pokračovať v špecializačnom štúdiu v niektorom z akreditovaných študijných programov na JLF UK.

 

V prípade záujmu o prestup na JLF UK odporúčame zdravotníckemu pracovníkovi uvedený postup:

 

1.       Zabezpečiť si perspektívny súhlas s prestupom od navrhovateľa svojho vzdelávania (zamestnávateľa).

2.       Informovať sa e-mailom na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie ZP na JLF UK v Martine (prípadne  priamo u odborného garanta študijného programu),

          či je voľné miesto v uvedenom odbore.

3.       Ak navrhovateľ vzdelávania súhlasí so zmenou vzdelávacej ustanovizne a na JLF UK v Martine je v uvedenom odbore voľné miesto pre prestup,

          je potrebné požiadať o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na pôvodnej vzdelávacej ustanovizni.

4.       Po vyradení z evidencie (obdržaní dokladu o vyradení) zdravotnícky pracovník vyplní formulár žiadosti o prijatie na štúdium (ak chce pokračovať

          v štúdiu na JLF UK v tom istom odbore ) ALEBO formulár žiadosti o prijatie a zároveň zmenu odboru (ak chce pokračovať v štúdiu na JLF UK v inom

          odbore ako bol pôvodne zaradený).

5.       Zdravotnícky pracovník pošle príslušný formulár spolu s povinnými prílohami (uvedenými na strane 2 formulára) na adresu Oddelenia pre ďalšie

          vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:

 Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 Dekanát JLF UK
 Malá Hora 4A – 3. podlažie
 036 01 Martin

 

6.       Stanovisko bude doručené zdravotníckemu pracovníkovi písomne po posúdení žiadosti odborným garantom a dekanom JLF UK.