Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz právnych predpisov

Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva

Povinná vzdelávacia aktivita pre všetkých účastníkov špecializačného štúdia v základných špecializačných odboroch. Lekárom poskytuje prehľad o aktuálnych právnych predpisoch vzťahujúcich sa na  oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a o aktuálnych sociálno – etických problémoch v zdravotníctve.

Bez absolvovania tejto vzdelávacej aktivity nie je možné postúpiť ku špecializačnej skúške. V prípade, že účastník vzdelávania už absolvoval túto vzdelávaciu aktivitu v rámci svojho špecializačného štúdia na inej vzdelávacej ustanovizni, bude mu táto vzdelávacia aktivita uznaná. V prípade, že účastník vzdelávania už absolvoval túto vzdelávaciu aktivitu v rámci svojho predchádzajúceho ukončeného špecializačného štúdia, bude uznanie tejto aktivity posúdené individuálne s ohľadom na platnú legislatívu.

Povinnú vzdelávaciu aktivitu po odbornej a organizačnej stránke zabezpečuje Ústav verejného zdravotníctva JLF UK. Na vzdelávaciu aktivitu Vám bude zaslané elektronické pozvanie.

 

Kontaktná osoba:

Bc. Katarína Lamošová

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK

Malá Hora 4B (budova Edukačného centra)

katarina.lamosova@uniba.sk

043/ 26 33 630

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">043/2633 630</article></output>

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">043/2633 630</article></output>