Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

Odborný garant programu:

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

anna.ovsonkova@uniba.sk
č. tel. :   043/2633 456


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

Žiadosť o zaradenie

 

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na dĺžku špecializačného štúdia sú jednotlivé povinné vzdelávacie aktivity realizované blokovou výučbou len jedenkrát v kalendárnom roku so začiatkom v januári (viď kalendár vzdelávacích aktivít). Preto odporúčame žiadosti o zaradenie podávať najneskôr do 30. augusta kalendárneho roka, aby bolo možné zúčastniť sa nasledujúcich vzdelávacích aktivít a naplniť tak všetky kritériá pre postup ku špecializačnej skúške v čo najkratšom čase.