Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

 

Odborný garant programu:

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

ovsonkovajfmed.uniba.sk
č. tel. :   043/2633 456


Dĺžka trvania študijného programu: 1 (jeden) rok

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

 

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

 

JLF UK v Martine zaraďuje sestry do špecializačného štúdia len k 1. októbru daného kalendárneho roka. Žiadosti o zaradenie do špecializačného študijného programu prijímame do 30. septembra daného kalendárneho roka alebo do naplnenia kapacity programu. Z tohto dôvodu odporúčame zaslať žiadosť o zaradenie čo najskôr.

UPOZORNENIE:

Žiadosti o zaradenie musia byť kompletne vyplnené (všetky požadované údaje vo formulári), s príslušnými prílohami (overená kópia dokladu o najvyššom vzdelaní, čestné prehlásenie, rozpis praxe potvrdený zamestnávateľom, index odbornosti - len  u toho, komu už bol v minulosti vydaný).