Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Odborný garant programu:

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

radka.kurucova@uniba.sk

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value"> radka.kurucova@uniba.sk</article></output>

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value"> radka.kurucova@uniba.sk</article></output>

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

č. tel. : 043/26 33 438

 

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok

 

Študijný program pre sestry zaradené do špecializačného štúdia do 31. 12. 2022

náplň špecializačného študijného programu

Študijný program pre sestry zaradené do špecializačného štúdia od 01. 01. 2023

náplň špecializačného študijného programu

 

úhrada za špecializačné štúdium

KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

Žiadosť o zaradenie

 

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na dĺžku špecializačného štúdia sú jednotlivé povinné vzdelávacie aktivity realizované blokovou výučbou len jedenkrát v kalendárnom roku so začiatkom v januári (viď kalendár vzdelávacích aktivít). Preto odporúčame žiadosti o zaradenie podávať najneskôr do 30. augusta kalendárneho roka, aby bolo možné zúčastniť sa nasledujúcich vzdelávacích aktivít a naplniť tak všetky kritériá pre postup ku špecializačnej skúške v čo najkratšom čase.