Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Odborný garant programu:

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

edita.hlinkova@uniba.sk
č. tel. :   043/26 33 436


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok a 6 mesiacov

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin


UPOZORNENIE:

Vzhľadom na dĺžku špecializačného štúdia sú povinné vzdelávacie aktivity realizované blokovou výučbou len jedenkrát v roku (viď kalendár vzdelávacích aktivít). Preto odporúčame žiadosti o zaradenie podávať najneskôr do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, aby bolo možné naplniť všetky kritériá pre postup ku špecializačnej skúške v čo najkratšom čase.