Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Odborný garant programu:

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

edita.hlinkova@uniba.sk
č. tel. :   043/26 33 436


Študijný program pre sestry zaradené do špecializačného štúdia od 1. 1. 2023

Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok a 6 mesiacov

náplň špecializačného študijného programu

 

Študijný program pre sestry zaradené do špecializačného štúdia do 14. 12. 2022

Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok a 6 mesiacov

náplň špecializačného študijného programu

 

 

úhrada za špecializačné štúdium

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin


UPOZORNENIE:

Vzhľadom na dĺžku špecializačného štúdia sú jednotlivé povinné vzdelávacie aktivity realizované blokovou výučbou len jedenkrát v kalendárnom roku so začiatkom v januári (viď kalendár vzdelávacích aktivít). Preto odporúčame žiadosti o zaradenie podávať najneskôr do 30. augusta kalendárneho roka, aby bolo možné zúčastniť sa nasledujúcich vzdelávacích aktivít a naplniť tak všetky kritériá pre postup ku špecializačnej skúške v čo najkratšom čase.

 

</output>