Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

Odborný garant programu:

Mgr. Michaela MIERTOVÁ, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

michaela.miertova@uniba.sk
č. tel. :   043/26 33 436

 


Dĺžka trvania šudijného programu:

1 semester v rozsahu 42 hodín kontaktných (18 teoretických a 24 praktických), 10 hodín kontrolovaného samoštúdia 15 hodín kontrolovaných praktických výstupov.

 

Náplň programu sústavného vzdelávania, podmienky prijatia

Žiadosť o zaradenie

Kalendár vzdelávacích aktivít


Poplatok
za program sústavného vzdelávania je 50 EUR v zmysle Rozhodnutia dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníko

UPOZORNENIE

JLF UK oznamuje, že program sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany sa v roku 2019 nebude otvárať. V súvislosti s úpravou sústavy certifikovaných pracovných činností, ktorá je súčasťou Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení, do ktorej bol doplnený nový certifikačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, JLF UK v Martine požiada o udelenie akreditácie na uskutočňovanie uvedeného študijného programu. Tento program sa začne realizovať po udelení akreditácie podľa platného rozhodnutia pre certifikačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany. Informácia o udelení akreditácie, obsahová náplň a časovo-tematický plán pre príslušný program budú zverejnené v príslušnej časti internetovej stránky.

<output>V súvislosti s úpravou sústavy špecializačných odborov, ktorá je súčasťou Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení a neobsahuje už špecializačný študijný odbor Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (s účinnosťou od 10. 02. 2018), JLF UK oznamuje, že od tohto dátumu už nie je možné zaraďovať sestry do uvedeného špecializačného štúdia. </output>