Formuláre

Formuláre sú súčasťou riadenej dokumentácie a sú udržiavané a aktualizované v platnom stave.

Formuláre sú riadené Vnútorným predpisom č. 31/2013:

F-001 - Dohoda o zrážkach zo mzdy za stravovanie

F-002 - Kontrolný list TPS

F-003 - Kontrolný list FO

F-004 - Informácia o zadávaní zákazky pre účely zverejnenia v profile UK neplatné

F-005 - Čiastková zmluva

F-006 - Zmluva o dodávke tovaru

F-007 - Zmluva o poskytnutí služby

F-008 - Žiadanka na nákup TPS - hotovostné platby

F-009 - Dohoda o vykonaní práce

F-010 - Dohoda o pracovnej činnosti

F-011 - Dodatok k dohode (dohoda o vykonaní práce / dohoda o pracovnej činnosti)

F-012 - Dohoda o brigádnickej práci študentov

F-013 - Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

F-014 - Výkaz odpracovaných hodín - dohody 

F-015 - Výkaz odpracovaných hodín - interní zamestnanci - výučba v anglickom jazyku

F-016 - Hlavičkový papier

f-016a - Hlavičkový papier AJ

F-017 - Osobný dotazník

F-018 - Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

F-019 - Pracovná náplň

F-020 - Prihláška do výberového konania na miesto VŠ učiteľa, výskumného pracovníka

F-021 - Návrh na priznanie dodatkovej dovolenky

F-022 - Návrh na priznanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce

F-023 - Návrh na odmenu

F-024a - Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa (kilometrovné)

F-024b - Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca (kilometrovné)

F-024c - Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca za cenu lístka PVD

F-025 - Vyúčtovanie a správa z tuzemskej pracovnej cesty

F-026 - Vyúčtovanie a správa zo zahraničnej pracovnej cesty

F-027 - Darovacia zmluva - finančný dar

F-028 - Darovacia zmluva - vecný dar

F-029 - Dohoda o hmotnej zodpovednosti

F-030 - Zmluva o výpožičke

F-031 - Údaje potrebné k vybaveniu objednávky do zahraničia a platieb do zahraničia

F-032 - Prieskum podľa § 117 ZVO 

F-033 - Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prieskum trhu

F-034 - Zápočtový list

F-035 - Plán vzdelávania

F-036 - Ciele kvality

F-037 - Program interných auditov

F-038 - Rozhodnutie o vykonaní neplánovaného auditu

F-039 - Správa z interného auditu

F-040 - Opatrenie k náprave - preventívne opatrenie

F-041 - Hlásenie o nezhode

F-042 - Správa z preskúmania SMK

F-043 - Dotazník - Spätná väzba absolventa SJ

F-044 - Dotazník - Spätná väzba absolventa AJ

F-045 - Dotazník - Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentom SJ

F-046 - Dotazník - Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentom AJ

F-047 - Dotazník na meranie spokojnosti zamestnancov

F-048 - Žiadosť o vykonanie skúšky mimo aktuálneho skúšobného obdobia

F-048a - Request for taking of exams

F-049 - Žiadosť všeobecná - študijné oddelenie

F-050 - Žiadosť o povolenie prázdninovej praxe v zahraničí

F-050a - Request Form Summer practice abroad

F-051 - Žiadosť o povolenie predštátnicovej praxe mimo UNM

F-051a - Request for pre-state examination practice

F-052 - Žiadosť o uznanie výučby absolvovanej pri prvom zápise predmetu

F-052a - Request for recognition of attendance

F-053 -  Sprievodný list OPV farebný

F-054 - Sprievodný list OPV - čierno-biely

F-055 - Sprievodný list OPVaV - farebný

F-056 - Sprievodný list OPVaV - čierno-biely

F-057 - Zápis o vykonaní prieskumu trhu z projektu - OPV neplatné

F-058 - Zápis o vykonaní prieskumu trhu z projektu - OPVaV neplatné

F-059 - Prístrojový denník OPVaV pacienti - farebný

F-060 - Prístrojový denník OPVaV pacienti - čierno-biely

F-061 - Prístrojový denník OPVaV zvieratá - farebný

F-062 - Prístrojový denník OPVaV zvieratá - čierno-biely

F-063 - Projektový zámer - námet

F-064 - Žiadosť o schválenie pracovnej cesty z projektu neplatné

F-065 - Application for Accommodation

F-066 - Prihláška na program Medical students beyond frontiers

F-067 - Prihláška na Erasmus+ - stáž

F-068 - Prihláška na Erasmus+ - štúdium

F-069 - Prihláška na zahraničnú prázdninovú prax

F-070 - Čestné prehlásenie k habilitačnej práci

F-071 - Charakteristika uchádzača pre kvalifikačný postup

F-072 - Priepustka

F-073 - Záznam o výkone priebežnej finančnej kontroly neplatné

F-074 - Likvidačný list faktúry

F-075 - Platobný poukaz

F-076 - Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci *

F-077 - Licenčná zmluva o použití záverečnej práce *

F-078 - Oznámenie o prerušení výkonu odborných pracovných činností *

F-079 - Prihláška na školiaci pobyt *

F-080 - Prihláška na vzdelávaciu aktivitu *

F-081 - Prihláška na záverečnú skúšku *

F-082 - Zadanie témy odbornej prednášky *

F-083 - Zadanie záverečnej práce*

F-083a - Zadanie záverečnej práce - projektu ZMaF *

F-084 - Žiadosť o prijatie a zmenu zaradenia *

F-085 - Žiadosť o prijatie na realizáciu špecializačného štúdia *

F-086 - Žiadosť o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK *

F-087 - Žiadosť o zaradenie do študijného programu ďalšieho vzdelávania *

F-088 - Žiadosť o zmenu zaradenia do špecializačného odboru *

F-089 - Ročné hodnotenie doktoranda

F-090 - Návrh oponenta k písomnej časti dizertačnej skúšky

F-091 - Návrh oponentov dizertačnej práce

F-092 - Prehľad aktivity a počet získaných kreditov k dizertačnej skúške

F-093 - Prihláška na dizertačnú skúšku

F-094 - Zápis na doktorandské štúdium

F-095 - Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

F-096 - Návrh na zmenu školiteľa

F-097 - Návrh zmeny témy dizertačnej práce

F-098 - Žiadosť o ukončenie/zanechanie štúdia 

F-099 - Titulný list vnútorného predpisu

F-100 - Výstupný list zamestnanca

F-101 - Záznam o vykonanej kontrole na alkohol

F-102 - Hlavičkový papier farebný

F-102a - Hlavičkový papier AJ

F-103 - Prihláška na vzdelávaciu aktivitu sústavného vzdelávania *

F-104 - Sprievodný list OPVaV MŠ čienobiely

F-105 - Sprievodný list OPVaV MŠ farebný

F-106 - Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad (k vyúčtovaniu cestovného príkazu)

F-107- Žiadanka na prepravu *

F-108 - Dovolenkový lístok *

F-109 - Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca *

F-110 - Evidencia dochádzky

F-111 - Záznam o vykonaní vnútornej kontroly *

F-112 - Opisný formulár EKS upravený

F-113 - Žiadosť o začatie habilitačného konania

F-114 - Žiadosť o začatie vymenúvacieho konania

F-115 - Hlavičkový papier BioMed farebný

F-116 - Hlavičkový papier BioMed čiernobiely

F-117 - Žiadosť o započítanie časti štúdia *

F-118 - Evidenčná karta OOPP

F-119 - Návrh na mimoriadne štipendium

F-120 - Prihláška na rigoróznu skúšku

F-121 - Návrh na udelenie medaily

F-122 - Oznámenie o začatí výkonu odborných a špecializovaných pracovných činností *

F-123 - Plnomocenstvo k realizácii verejného obstarávania

F-124 - Hlavičkový papier CEVED


* Formuláre sú vo formáte interaktívnych pdf súborov. Formulár je nutné najskôr uložiť na disk a potom následne vyplniť.

Hore