Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie klinickej respirológie

Vedúci oddelenia: doc. MUDr. Juraj  Mokrý, PhD.

 

Laboratórium farmakokinetiky a toxikológie

Vedúci laboratória: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Laboratórium je zamerané na sledovanie farmakokinetiky liečiv a stanovenie metabolizmu toxických látok. Toto laboratórium rozširuje možnosti výskumu v oblasti respirológie, ale aj iných odborov, so zameraním na analýzy biologických vzoriek a hladín liečiv a ich metabolitov. Otvára priestor pre medziodborovú spoluprácu s  pracoviskami BioMedu, JLF UK, ako aj  inými pracoviskami. Laboratórium farmakokinetiky a toxikológie sa taktiež zameriava na vývoj nových metodík umožňujúcich detekciu látok v nízkych koncentráciách a následne na rutinnú analýzu vzoriek pre účely sledovania farmakokinetiky aplikovaných liečiv použitím moderných a senzitívnych analytických metód (napr. kvapalinovej a plynovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou). 

 

Laboratórium pre výskum kašľa 

Vedúca laboratória: doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Mechanizmy vzniku a regulácie kašľového reflexu obsahujú množstvo interakcií početných aferentných nervových zakončení, dráh a centrálnych štruktúr. Laboratórium pre výskum kašľa sa zameriava na podrobnú analýzu senzorických ciest kašľa a na identifikáciu budúcich terapeutických prístupov pre efektívne liečenie chorôb sprevádzaných chronickým kašľom.

Okrem vyšetrovania citlivosti kašľového reflexu perspektívou tohto laboratória  je sledovanie nervovej aktivity vo vitálnych humánnych bioptických vzorkách pomocou funkčného zobrazovania. Pre tento zámer je k dispozícii prístrojový komplet pre funkčné zobrazovanie nervovej a bunkovej aktivity na podklade funkčného imaging. Cieľom práce laboratória je vypracovať nový kvalitný diagnostický algoritmus pre zistenie konkrétnych mechanizmov vzniku chronického kašľa u  pacienta predovšetkým s bronchiálnou astmou, alergickou rinitídou, gastroezofageálnym refluxom a zaviesť personalizovanú terapiu s možnosťou sledovania efektu liečby pomocou 24 hodinového monitoringu kašľa. 


 

Vedecký výskum divízie „Respirológia“ je zameraný na klinickú prax a vychádza z potrieb praxe. Sme presvedčení, že vedecký výskum v tejto di­vízii výrazne akceleruje získavanie dôležitých poznatkov v respirológii a tým prispeje k zníženiu morbidity a mortality v dôsledku respiračných chorôb.