Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie experimentálnej respirológie

Vedúca oddelenia: doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

 

Laboratórium experimentálnej farmakológie

Vedúca laboratória: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Hlavným zameraním pracoviska je sledovanie farmakolo­gického ovplyvnenia obranných mechanizmov dýchacích ciest počas chronických respiračných ochorení (chronickej obštrukčnej choroby pľúc - CHOCHP, alergickej astmy, ciliárnej dyskinézie a pľúcnej fi­brózy) v experimentálnych podmienkach.

Laboratórium experimentálnej farmakológie je schopné komplexne posúdiť citlivosť a efektivitu obranných mechaniz­mov dýchacích ciest a zároveň korelovať zmeny ich citlivosti so stupňom prebiehajúceho zápalu, hypertrofie, apoptózy apod.

 

Laboratórium experimentálnej fyziológie

Vedúca laboratória: doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Cieľom laboratória je pripraviť a realizovať experimentálne modely rôznych akútnych a chronických respiračných ochorení a komplexným spôsobom sledovať efekt liečby na respiračné, kardiovaskulárne a zápalové parametre. Náplňou práce laboratória je vykonávanie experimentov na zvieratách. V súčasnosti sú to experimenty na modeloch syndrómu aspirácie mekónia novorodencov (MAS) po intratracheálnom podaní mekónia a akútneho poškodenia pľúc (ALI/ARDS), ktorý je vyvolaný opakovanou lavážou pľúc fyziologickým roztokom a ktorého klinický obraz pripomína syndróm respiračnej tiesne nedonosených novorodencov (RDS).

 

Laboratórium pre výskum surfaktantu

Vedúca laboratória: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

Toto laboratórium je zamerané na experimentálne mo­delovanie akútneho poškodenia pľúc a narušenie fyziologických funkcií pľúcneho surfaktantu – vrstvičky tekutiny vystieľajúcej zvnútra  alveoly pľúc, poznanie  mechanizmov vzniku  poškodenia funkcie surfaktantu, a tým aj zlepše­nie diagnostiky a liečby akútnych aj chronických respiračných ochorení.

Okrem merania aktivity surfaktantu vo vzorkách bron­choalveolárnej lavážnej tekutiny, testovania komerčných a mo­difikovaných exogénnych surfaktantov používaných na liečbu nedonosených novorodencov s RDS sa v tomto laboratóriu stanovujú surfaktantové proteíny v BAL tekutine, resp. v plaz­me ako markerov rozsahu poškodenia pľúc u pacientov s respi­račnými ochoreniami.