Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Divízia respirológia

 

     prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

     1968 - ukončil štúdium na LF UK v Bratislave

     1976 - získal titul CSc.

     1991 - profesor v odbore fyziológia

     1992 - získal titul DrSc.

     1986 - 2008 - vedúci Ústavu fyziológie JLF UK Martin

     2015 - riaditeľ Divízie respirológia

 

Respirologický výskum má na JLF UK viac ako 40-ročnú úspeš­nú históriu. Získanie nových poznatkov a objavy v tejto oblasti výskumu vyústili do vzniku aj vo svete uznávanej „Martinskej respirologickej školy“, na ktorú Divízia respirológie nadväzuje. Dôležitosť ďalšieho bádania v tejto oblasti vyplýva zo skutoč­nosti, že ochorenia respiračného systému, ktorých výskyt sa zvyšuje, sa objavujú už od novorodeneckého veku až po akútne a chronické ochorenia vo všetkých vekových kategóriách.

Divízia pozostáva z dvoch oddelení členiacich sa  na laboratóriá, ktoré na seba tematicky nadväzujú a organicky sa navzájom metodologicky a vedeckým zameraním dopĺňajú.