Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie experimentálnej karcinogenézy

Vedúci oddelenia: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.


Oddelenie experimentálnej karcinogenézy Divízie onkológia sa dlhodobo venuje problematike chemoprevencie experimentálneho karcinómu prsníka použitím animálnych modelov. Zo syntetických substancií boli v nedávnej minulosti hodnotené chemopreventívne účinky retinoidov, nesteroidných antiflogistík, selektívnych modulátorov estrogénového receptora, inhibítorov aromatázy, antidiabetik, statínov a melatonín. V poslednom období je oddelenie zamerané na hodnotenie chemopreventívneho potenciálu rastlinných prirodzených substancií v experimentálnej mamárnej karcinogenéze.

Metódy hodnotenia animálnych modelov vychádzajú z analýzy základných parametrov experimentálnej karcinogenézy u laboratórnych potkanov (frekvencia,  incidencia, latencia a objem nádorov), z histologickej typizácie a gradingu mamárnych nádorov. V  syngénnom (4T1) modeli myší analyzujeme terapeutický efekt prirodzených substancií a prežívanie zvierat. V spolupráci s Ústavom histológie a embryológie JLF UK realizujeme imunohistochemické analýzy mechanizmu účinku substancií (epigenetika – chemické modifikácie histónov, apoptóza, angiogenéza, proliferácia, oxidačné poškodenie bielkovín a lipidov, či parametre nádorových kmeňových buniek). V spolupráci s Oddelením molekulovej onkológie a diagnostiky Divízie onkológia a Ústavom molekulovej biológie JLF UK realizujeme ďalšie epigenetické hodnotenia - pyrosekvenčné analýzy stupňa metylácie promótorov a expresie miRNA. V spoluprácii s Ústavom farmakológie LF UPJŠ realizujeme in vitro štúdie s použitím buniek ľudského mamárneho adenokarcinómu (MCF-7, príp. MDA), kde realizujeme test cytotoxicity (MMT), analýzy apoptózy (annexinV, bunkový cyklus, zmeny membránového potenciálu mitochondrií - MMP, analýza ROS), proliferácie (BrdU analýza) a angiogenézy (HUVEC línie).

Analýza expresie miRNA v nádorovom tkanive