Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Divízia onkológia

 

  doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 1987 - Univerzita Martina Luthera v Halle

 2004 - získala titul PhD.

 2006 - doteraz - vedúca Ústavu molekulovej biológie na

            JLF UK Martin

 2012 - docentka v odbore lekárska biológia

 2015 - riaditeľka Divízie onkológia

 

Divízia onkológia sa  sústreďuje na kvalitný translačný výs­kum. Kľúčovou úlohou je identifikácia cieľov pre prevenciu, diagnózu a liečbu nádorových chorôb, a tieto poznatky realizuje v klinickej praxi. Medzi hlavné oblas­ti výskumu patria štúdium patogenézy a biológie nádorov, ako aj molekulová diagnostika so zameraním na vývoj metód pre identifikáciu genetických, genomických a epigenetických zmien. Tento výskum realizujeme spolu s klinickými pra­coviskami Univerzitnej nemocnice v  Oddelení molekulovej onkológie a diagnostiky, ktoré je zložené zo štyroch laboratórií.

 

 

Obr. 1 Platformy Ion Proton a HiSeq umožňujú exómovú a celogenómovú sekvenáciu

 

Oddelenie molekulovej onkológie a diagnostiky vytvára spoločnú prístrojovú infraštruktúru pre potreby jednotlivých laboratórií. Oddelenie disponuje prístrojovým vybavením umož­ňujúcim mimoriadne citlivú a presnú detekciu zmien na úrovni nukleových kyselín v tkanivách a telesných tekutinách onko­logických pacientov. Genomické postupy ako novogeneračné sekvenovanie (NGS), arrayová komparatívna genomická hybri­dizácia (aCGH) a digitálna PCR sú vhodnými nástrojmi identi­fikácie nádorovej heterogenity, prognostických a prediktívnych markerov solídnych nádorov a hematologických malignít. Medzi hlavné ciele oddelenie patrí zavedenie metód komplexnej charakterizácie nádorových buniek na úrovni exómu, transkriptómu a celého genómu (obr. 1).