Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie neurovied vo fyziológii

 

Vedúci oddelenia: Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Oddelenie neurovied vo fyziológii zahŕňa dve funkčné laboratória zamerané na štúdium autonómneho nervového systému vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému a stresovej odpovede na úrovni autonómneho nervového systému.

 

Laboratórium pre výskum autonómneho nervového systému

 

Vedúci laboratória: Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

V rámci tohto laboratória sa sleduje autonómny nervový systém ako kľúčový prvok v patogenéze obezity a jej kardiovaskulárnych komplikácií. Okrem toho sa venuje pozornosť kardiovaskulárnej dysregulácii u adolescentov s nadváhou a obezitou, ako aj komplexnému hodnoteniu pomocou analýzy variability frekvencie srdca, tlaku krvi a ich vzájomnej súvzťažnosti. V laboratóriu sa využívajú prístroje ako napr. Finometer na neinvazívne snímanie tlaku krvi pri každom údere srdca pomocou tzv. volume-clamp metódy, hodnotenie systolického objemu a periférnej vaskulárnej rezistencie pomocou ModelFlow metódy; kardiograf CardioScreen 2000 na neinvazívne monitorovanie viacerých parametrov súvisiacich s pumpovacou funkciou srdca od úderu k úderu, najmä  systolického vývrhového objemu a z neho odvodených parametrov a systolických časových intervalov – preejekčná perióda, ejekčný čas ľavej komory a MedGem na neinvazívne meranie bazálneho metabolizmu pomocou hodnotenia spotreby kyslíka.

 

Psychofyziologické laboratórium

 

Vedúca laboratória: Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Laboratórium sa venuje analýze autonómnych funkcií pri psychických a stresovo podmienených poruchách. Prístrojové vybavenie umožňuje hodnotiť vplyv farmakologickej liečby, resp. nefarmakologických terapeutických intervencií. V laboratóriu sa využívajú prístroje ako napr. Polysomnograf Alice 6 LDxN na snímanie autonómnych a ďalších fyziologických parametrov (EEG, EMG, EKG, saturácia O2, atď.), vyšetrenie porúch spánku pri psychických poruchách, diagnostika zmenených dychových vzorov počas spánku pri rôznych ochoreniach (apnoe) a Pupillometer na snímanie zmien priemeru zrenice - doposiaľ nehodnotenej autonómnej funkcie pri psychických a stresovo podmienených poruchách, hodnotenie vplyvu psychofarmakoterapeutickej liečby, resp. nefarmakologických terapeutických intervencií, sledovanie latentných príznakov autonómnej dysregulácie.