Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie neurovied v patologickej fyziológii

 

Vedúca oddelenia: Mgr. Alžbeta Trančíková, PhD.

Oddelenie pozostáva z troch funkčných laboratórií zameraných na štúdium mechanizmov hypersenzitivity a hyperaktivity vo viscerálnych aferentných dráhach u pacientov s viscerálnou bolesťou s následnou identifikáciou a predklinickou validáciou cieľových molekúl pre vývoj nových liekov. Študuje sa štruktúrno-funkčné spriahnutie v nervových zakončeniach visceránych nervov sprostredkujúcich bolesť (viscerálnych nociceptorov) a jeho zmien pri chorobách, úloha TRP receptorov, ASIC receptorov, napäťovo-riadených sodíkových kanálov (NaV) a iných iónových kanálov vo viscerálnej hypersenzitivite pri rôznych ochoreniach ako aj aferentné mechanizmy kašľovej hypersenzitivity pri chronickom a postinfekčnom kašli.

 

Laboratórium viscerálnej bolesti

 

Vedúca laboratória: Mgr. Alžbeta Trančíková, PhD.

Laboratórium využíva Multifotónový mikroskop pre elektrofyziológiu AxioExaminer–Z1 s konfokálnou jednotkou LSM 880 na funkčné zobrazovaniu nervov v bioptických tkanivách a sledovanie štruktúrno-funkčného spriahnutia v nervových zakončeniach viscerálnych nociceptorov ako aj ich aktivity..

Obr. 2. Multifotónový mikroskop (A), zobrazenie viscerálnych nervových zakončení v pažeráku morčaťa (B)

Laboratórium neurálnej hyperaktivity

 

Vedúca laboratória: Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Laboratórium využíva elektrofyziologické metódy na štúdium funkcie rôznych typov iónových kanálov a ich zmien vo viscerálnej hypersenzitivite pri rôznych ochoreniach.

 

Laboratórium regulácie kašľového reflexu

 

Vedúci laboratória: Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Laboratórium je zamerané na experimentálne a klinické sledovanie patofyziologických a farmakologických aspektov kašľového reflexu, hlavne v podmienkach zápalu dýchacích ciest.