Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie neurovied v biochémii

Vedúci oddelenia: Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

Oddelenie pozostáva z dvoch laboratórií zameraných na neurodegeneratívne ochorenia a zobrazovanie nervového systému nukleárnou magnetickou rezonanciou.

 

Laboratórium neurodegeneratívnych ochorení

Vedúci laboratória: Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

Laboratórium je zamerané  na štúdium mechanizmov neuroprotekcie a ischemickej tolerancie CNS, vplyvu homocysteínu na nervové bunky a ich odpovede na ischémiu-reperfúziu ako aj na sledovanie biochemických, imunologických a genetických markerov u náhlej cievnej mozgovej príhody a sklerózy multiplex.

 

Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie

Vedúci laboratória: Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Laboratórium je zamerané na štúdium vybraných ochorení mozgu pomocou spektroskopie a zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRS/MRI) v experimentálnych podmienkach (in vivo, in vitro) a v klinickej praxi. Disponuje prístrojovým vybavením typu NMR Bruker Ascend 600/54 v kombinácii s HPLC Agilent a Bruker Impact II (hmotnostný spektrometer, UHR-QqTOF), ktoré umožňuje identifikáciu biomarkerov v telesných tekutinách, sledovanie zmien metabolitov v dôsledku patologických procesov, farmakokinetickú analýzu a identifikáciu natívnych liečiv a ich metabolitov. Okrem toho laboratórium používa BioSpec 70/20 USR – MRS/MRI systém pre laboratórne zvieratá na zobrazovanie CNS malých laboratórnych zvierat využívaných ako zvieracie modely rôznych ochorení nervového systému.