Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Divízia neurovedy

 

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

1986 - ukončil štúdium chémie na Prírodovedeckej fakulte UK  

           v Bratislave

1998 - získal titul PhD.

2015 - profesor v odbore lekárska, farmaceutická a klinická

           biochémia

2015 - riaditeľ Divízie neurovedy

 

Divízia neurovedy v súčasnosti zahŕňa 4 oddelenia, ktoré sa ďalej delia na 7 funkčných laboratórií zameraných na výskum: mechanizmov neurodegenerácie a neuroprotekcie pri cerebrovaskulárnych a kardiovaskulárnych ochoreniach, funkčného zobrazenia nervového systému, mechanizmov viscerálnej bolesti, regulácie kardiovaskulárneho systému autonómnym nervovým systémom, centrálnej regulácie dýchania a štúdium stresovej odpovede.