Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie molekulovo-biologických analýz

 

Vedúca oddelenia: RNDr. Tatiana Matáková, PhD.


Laboratórium prenatálnej diagnostiky

 

Vedúca laboratória: Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

Laboratórium sa orientuje na funkčnú implementáciu komparatívnej genómovej hybridizácie a celogenómovej sekvenácie do genetickej prenatálnej invazívnej ako aj neinvazívnej diagnostiky. V rámci toho hľadáme optimálne, predovšetkým neinvazívne  metódy diagnostiky genómových, chromozómových a génových defektov plodu. Prínosom je hľadanie markerov indikujúcich zvýšené riziko vzniku vybraných patologických stavov ako je retinopatia nedonosených novorodencov a geneticky podmienené poruchy surfaktantu. Za týmto účelom sa budú využívať platformy Agilent Microarray Scanner a NGS zariadenia HiSeq a IonProton.

 

Laboratórium geneticky heterogénnych ochorení

 

Vedúca laboratória: Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Laboratórium nadväzuje na už existujúce aktivity najmä na výskum  diabetu, obezity a ich komplikácií ako hypertenzie, ischemickej choroby srdca, porúch zrážania krvi a širokého spektra ďalších, geneticky podmienených ochorení. Vytvára sa biobanka a zavádza sa diagnostika génových panelov pre vybrané kandidátne gény, zodpovedné za dilatačné, hypertrofické a reštriktívne kardiomyopatie ako aj ďalšie ochorenia srdca. Využitie najnovších technológií masívnej paralelnej sekvenácie, komparatívnej genómovej hybridizácie a analýzy expresných profilov miRNA spresní molekulovú diagnostiku a prispeje k personalizácii liečby.

 

Laboratórium genotoxicity a mutability

 

Vedúci laboratória: doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Laboratórium genotoxicity sa sústreďuje na výskum látok s genotoxickým a karcinogénnym účinkom na ľudský organizmus na molekulárnej úrovni, a to samostatne ako aj v koincidencii s ďalšími rizikovými faktormi. Zvýšený výskyt chromozomálnych aberácií, ako aj ďalších známych genotoxických parametrov, nás vedie k sledovaniu kvantitatívnych indikátorov genetických poškodení dedičného materiálu u osôb exponovaných mutagénnymi (obr. 5 a obr. 6) alebo karcinogénnymi látkami, ktoré môžu spôsobiť transformáciu buniek a vyústiť do rozvoja nádorového ochorenia.

Obr. 5 Vizualizácia výmeny sesterských chromatíd
Obr. 6 Mnohnásobne poškodené chromozómy u osoby exponovanej mutagénom