Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie bunkových kultúr a tkanivová banka

Vedúca oddelenia: Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

 

Experimentálne laboratórium tkanivových kultúr

 

Vedúci laboratória: Ing. Ján Strnádel, PhD.

Laboratórium sa venuje tvorbe nových kultivačných protokolov a k aplikácii tzv. 3D kultúr pri testovaní nových kandidátnych látok s možnými terapeutickými účinkami. Bunky kultivované v 3D kultúre lepšie modelujú situáciu in vivo a dokážu selektívne vyradiť z testovania látky, účinné in vitro na 2D kultúrach, ale nefunkčné pri in vivo testoch na zvieratách, či klinických štúdiách.

 

Laboratórium regeneračnej medicíny

 

Vedúca laboratória: RNDr. Eva Blahovcová, PhD.

Laboratórium sa zameriava na implementáciu riadenej tkanivovej regenerácie, predovšetkým na aplikovaný výskum v oblasti regenerácie tkanív urologického traktu a chrupavky kĺbov. Rieši možnosti liečby defektov mäkkých a tvrdých tkanív, predovšetkým v dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgii, ako aj pri ďalších ochoreniach.

Oddelenie disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením: bunkový sorter, mikrodisekčný prístroj, zariadenie na automatické sledovanie rastu kultúr a systém laminárnych boxov.

Bunkový sorter je plne digitálny, fluorescenčne aktivovaný vysokorýchlostný triedič buniek (obr. 1) schopný ich separácie na základe potrebných špecifík, sledovania prítomnosti a sortovania kmeňových buniek, ktorý umožní vytvorenie monokultúry..

Obr. 1 Vysokorýchlostný triedič buniek
Obr. 2 Práca s disektorom

 

Mikrodisekčný prístroj (obr. 2) je fluorescenčný invertovaný mikroskop umožňujúci disekciu živých buniek z tkanivových kultúr pre následné kultivácie, disekciu z parafínových a kryostatických rezov, náterov a pod., pričom disekciu na subcelulárnej úrovni je možné využiť aj na mikromanipulácie, ako sú bunková fúzia a laserové mikroinjekcie.

Zariadenie na automatické sledovanie rastu kultúr (obr. 3) je aplikovateľné pri sledovaní apoptózy, analýzy bunkového cyklu, bunkovej diferenciácie a životaschopnosti buniek.

Obr. 3 Zariadenie na automatické sledovanie rastu kultúr
Obr. 4 Práca v systéme laminárnych boxov BIOSPHERIX

 

Systém laminárnych boxov BIOSPHERIX (obr. 4) zabezpečuje kultiváciu buniek a tkanív v aseptických podmienkach bez nutnosti opustiť kontrolovaný priestor samotného zariadenia. Mikroskop umiestnený v systéme umožňuje mikroskopovanie realizované v priestore kontrolovanej čistoty a zvolenej koncentrácie plynov tak, aby boli zachované konštantné okolité podmienky po celú dobu manipulácie s biologickým materiálom.