Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Martinské centrum pre biomedicínu

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

Zriadenie BioMedu Martin je stimulom pre realizáciu vedecko-výskumných a vývojových činností najvyššej kvality s excelentným prístrojovým vybavením v prostredí jedinečnej atmosféry kolegiality a maximálnej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán a pracovníkov.

BioMed Martin predstavuje modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu infraštruktúru výskumu a vývoja. Predstavuje atraktívne prostredie, ktoré je dominantne zamerané na aplikovaný výskum a uľahčuje interakciu medzi akademickým prostredím a jeho výskumnými pracovníkmi a podnikateľským prostredím. S pomocou podporných štruktúr sa snaží zjednodušiť a uľahčiť transfer poznatkov do praxe. BioMed Martin taktiež predstavuje  regionálne centrum zamestnania mladých vedeckých pracovníkov ako aj miesto realizovania inovatívnych zámerov v medicíne.

Z histórie a poslania BioMedu

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) patrí k najrozsiahlejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Iniciátorom výstavby BioMedu bol dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Slávnostné otvorenie BioMedu sa konalo dňa 21. mája 2015 za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, rektora UK Karola Mičietu, žilinského župana Juraja Blanára a ďalších čelných predstaviteľov univerzít, fakúlt, štátnych a vládnych organizácií ako aj zamestnancov a študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

Pracovisko je reprezentatívnym príkladom efektívneho využitia finančných zdrojov a prepojenia výskumu a praxe a predstavuje intelektuálne sti­mulujúci moderný priestor s novými prístupmi, technologický­mi postupmi, metodikami a unikátnym prístrojovým vybavením laboratórií.

Jeho cieľom je:

  • zachytiť progresívne trendy vo vede,
  • podporiť koncentráciu vedeckých tímov,
  • zabrániť neefektivite a rozdrobenosti výskumu,
  • zaistiť úzke prepojenie medzi experimentálnymi výsledkami a ich uplatnením v klinickej praxi,
  • upevniť postavenie JLF UK v domácom a medzinárodnom  meradle.

Adresa:

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed)

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 4C/4D

03601 Martin

Špeciálna internetová adresa: www.biomedmartin.sk