Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

 1. ADC Associations Between Gene Polymorphisms of Vascular Endothelial Growth Factor and Prostate Cancer / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 39, č. 6 (2019), s. 2903-2909
 2. ADC Mir-21, mir-221 and mir-150 are deregulated in peripheral blood of patients with colorectal cancer / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 36, č. 10 (2016), s. 5449-5454
 3. ADE Angiochirurgické aspekty diabetickej nohy / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Kazuistiky v angiologii. - Roč. 3, Suppl. 1 (2016), s. 39-44
 4. ADF Princípy chirurgickej liečby chronickej venóznej insuficiencie / J. Mazuch... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 28-35
 5. ADF Význam chirurgie perforátorov v liečbe pokročilej chronickej venóznej insuficiencie DK / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 10-14
 6. ADF Význam chirurgie safenofemorálnej junkcie a jej anomálií v liečbe chronickej venóznej insuficiencie / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 6-9
 7. ADF Chirurgické aspekty ulcus cruris venosum / J. Mazuch... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 27-32
 8. ADN News in Pathogenesis of chronic venous insufficiency / J. Mazuchová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 5-12
 9. AED Genetický polymorfizmus mismatch reparačných génov u pacientov s karcinómom pľúc / P. Slováková ... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 50-61
 10. AED Varixy a genetické polymorfizmy asociované s varixami dolných končatín / J. Mazuchová... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 56-63
 11. AED Úloha matrix metaloproteinázy-8 v nádorovom mikroprostredí / Jana Mazuchová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 139-145
 12. AED Krátke molekuly RNA ako možnosť neinvazívnej diagnostiky pľúcneho karcinómu / Miroslava Šarlinová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 168-173
 13. AED Polymorfizmus génu MMP8 (rs11225395) a jeho asociácia s rozvojom kolorektálneho karcinómu / J. Mazuchová ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 24-30
 14. AED Pľúcny karcinóm a jeho asociácia s miRNA / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 31-37
 15. AED Predispozičné faktory ovplyvňujúce vznik varixov dolných končatín - "case control" štúdia / J. Mazuchová ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 21-30 [online]
 16. AFG Basic principles of the surgical treatment of severe chronic venous insuficiency / J. Mazuch... [et al.]
  In: Kazuistiky v angiologii. - Roč. 2, č. 1 (2015), s. 22
 17. AFG The role of gene variants of vascular endothelial growth factor in prostate carcinogenesis / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2311-e2311
 18. AFG Angiogysplasia associated with varices by the Klippel-Trénaunay syndrome and the Weber syndrome / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Kazuistiky v angiologii. - Roč. 3, č. 1 (2016), s. 27-28
 19. AFG Angiological aspects of venous aneurysms / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Kazuistiky v angiologii. - Roč. 4, č. 1 (2017), s. 29
 20. AFH Základné princípy chirugickej liečby pokročilej chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín / J. Mazuch, J. Mazuchová
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 7, S1 (2015), s. 38-39
 21. AFH Kongenitálne vaskulárne malformácie a chronická venózna insuficiencia (Congenital vascular malformations and chronic venous insuficiency / J. Mazuch... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, Suppl. 3 (2013), s. 44
 22. AFH Venózne aneuryzmy / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Derma 3. tisícročia. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 55-56
 23. AFH Patogenetické aspekty liečby CHVI a ulcus cruris venosum / J. Mazuch ... [et al.]
  In: Derma 3. tisícročia. - Roč. 17, č. 3-4 (2017), s. 43-44
 24. AFH Venózne aneuryzmy/Venous aneurysm / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 24. Slovenský angiologický kongres. - ISBN 978-80-89858-02-6. - Bratislava : Solen, 2016. - S. 40
 25. AFH Asociácia génových polymorfizmov vaskulárneho endotelového rastového faktora s rizikom vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 89-89
 26. AFH Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1555 [1 s.] [online]
 27. AFH Angiochirurgické aspekty ulcus cruris venosum / J. Mazuch... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, S1 (2010), s. 20-21
 28. BDF Kožné zmeny pri chronickej venóznej insuficiencii / J. Mazuchová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 14-19
 29. BFA Vybrané genetické polymorfizmy asociované s rozvojom varixov dolných končatín / J. Mazuchová... [et al.]
  In: 38. Flebologické dny. - Praha : [s.n.], 2013. - S. 9-10
 30. BFA Chirurgické aspekty niektorých angiodysplázií / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 18. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. A24
 31. BFA Chirurgia venóznych aneuryziem / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 19. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. A11
 32. BFA Chirurgické aspekty liečby chronickej venóznej insuficiencie v štádiu C6 / J. Mazuch ... [et al.]
  In: 42. Flebologické dny. - Praha : Česká flebologická společnost, 2017. - S. 8
 33. BFA AAA, RAAA, case, studies, surgical treatment / Július Mazuch, Zuzana Červená, Jana Mazuchová
  In: Kazuistiky v angiologii. - Roč. 5, č. 1 (2018), s. 73-73
 34. DAI Vybrané genetické polymorfizmy asociované s rozvojom varixov dolných končatín / J. Mazuchová
  Martin : [s.n.], 2016