Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Aktuálne projekty

Grant APVV- 0412-11:

"Možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja ochorenia u karcinómu pľúc."

- doba riešenia 2012-2016

 

Grant MZ:

"Možnosti využitia mRNA v prevencii, včasnej diagnostike a personálnej terapii karcinómu pľúc a malignít gastrointestinálneho traktu"

- doba riešenia 2013-2016

 

Grant VEGA 1/0071/13:

"Fytochemikálie v prevencii mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov."

- doba riešenia 2013-2015

 

Grant VEGA 1/0043/12:

"Prevencia mamárnej karcinogenézy u potkanov statínmi podávanými v kombinácii s ďalšími farmakami"

- doba riešenia 2012-2014