Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Výučba predmetu lekárska biológia sa začala v akademickom roku 1966/1967. Pri zrode a budovaní Katedry stál prof. MUDr. Vladimír Vršanský, vedúci Katedry biológie LF UK v Bratislave.

Katedra biológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine bola založená 1.10.1969 a jej vedením bol poverený prof. MUDr. Milan Sámel, DrSc., ktorý viedol Katedru biológie a neskôr Ústav lekárskej biológie do 31.12.1989. Od 1.1.1990 do 31.8. 2003 viedol pracovisko RNDr. Jozef Dobiáš, CSc. Od 1.9.2003 doteraz je vedúcim Ústavu prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH.

Predmet lekárska biológia a genetika je zaradený do 1. a 2. semestra (v rokoch 1983-1993 bol zaradený do 2. a 3. semestra) štúdia. Rozsah výučby je v zimnom semestri P/C 2/2 Z a v letnom semestri P/C 3/3 S hodín týždenne. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad o priebehu základných životných procesov v bunke, o mechanizmoch génovej kontroly a jej regulácie na úrovni molekúl, buniek, organizmu ako celku, celej populácie; o princípoch všeobecno-genetických metód na detekciu a diagnostiku normálnych a patologických znakov z cytologického a molekulárneho hľadiska.

Výsledkom spoločnej snahy pedagógov a študentov je pochopenie významu genetického prístupu pri skúmaní príčin variability normálnych a patologických javov a významu poznatkov lekárskej biológie z hľadiska preventívnej medicíny. Na uľahčenie štúdia vydal ústav skriptá pre praktické cvičenia, anglický učebný text pre zahraničných študentov a disponuje celým radom učebných pomôcok, interaktívnych tabulí, mikroskopov a videozáznamov.