Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Témy diplomových prác

Ústav lekárskej biochémie

 

Témy diplomových prác 

 

Názov témy

Školiteľ (vedúci DP)

E-mail

1.

Úloha oxidačného poškodenia v procese starnutia

Babušíková, Eva, Mgr, PhD

babusikova(at)jfmed.uniba.sk

2.

Úloha ischémie v patológii Alzheimerovej choroby

Babušíková, Eva, Mgr, PhD

babusikova(at)jfmed.uniba.sk

3.

Sledovanie N-acetylaspartátu pri ochoreniach mozgu pomocou spektroskopie magnetickej rezonancie

Dobrota, Dušan, prof. MUDr, CSc

dobrota(at)jfmed.uniba.sk

4.

Bunkové kultúry v medicíne

Dobrota, Dušan, prof. MUDr, CSc

dobrota(at)jfmed.uniba.sk

5.

Stanovenie myeloperoxidázy v pľúcnom tkanive

Drgová, Anna, doc. RNDr, CSc

drgova(at)jfmed.uniba.sk

6.

ROS a kardiolipín, mitochondriálne dysfunkcie

Drgová, Anna, doc. RNDr, CSc

drgova(at)jfmed.uniba.sk

7.

Voľné radikály a ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu

Kaplán, Peter, doc. RNDr, CSc

kaplan(at)jfmed.uniba.sk

8.

Úloha produktov lipidovej peroxidácie v kardiovaskulárnych ochoreniach

Kaplán, Peter, doc. RNDr, CSc

kaplan(at)jfmed.uniba.sk

9.

Analýza genetických a biochemických faktorov vo vzťahu k mozgovej porážke

Lehotský, Ján, prof. RNDr, DrSc

lehotsky(at)jfmed.uniba.sk

10.

Analýza genetických a biochemických faktorov vo vzťahu k sekundárnym psychiatrickým ochoreniam spojených s postcerebrovaskulárnou poruchou

Lehotský, Ján, prof. RNDr, DrSc

lehotsky(at)jfmed.uniba.sk

11.

Riziko vzniku kolorektálneho karcinómu vo vzťahu k polymorfizmom

Matáková, Tatiana, RNDr, PhD

matakova(at)jfmed.uniba.sk

12.

Genetické polymorfizmy detoxikačných enzýmov a riziko rakoviny

Matáková, Tatiana, RNDr, PhD

matakova(at)jfmed.uniba.sk

13.

Mitochondriálne dysfunkcie u vybraných ochorení CNS

Račay, Peter, doc. RNDr, PhD

racay(at)jfmed.uniba.sk

14.

Sledovanie vplyvu inhibítorov deacetylázy histónov na citlivosť leukemických buniek na cytostatiká

Račay, Peter, doc. RNDr, PhD

racay(at)jfmed.uniba.sk

15.

Génové polymorfizmy biotransformačných enzýmov a prevalencia karcinómu prostaty

Sivoňová, Monika, Mgr, PhD

sivonova(at)jfmed.uniba.sk

16.

Úloha oxidačného stresu v procese karcinogenézy

Sivoňová, Monika, Mgr, PhD

sivonova(at)jfmed.uniba.sk

17.

Vplyv ischémie myokardu na respiračné komplexy mitochondrii

Tatarková, Zuzana, Ing, PhD

tatarkova(at)jfmed.uniba.sk

18.

Oxidačný stres a jeho vplyv na srdce

Tatarková, Zuzana, Ing, PhD

tatarkova(at)jfmed.uniba.sk