Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Požiadavky pre udelenie kreditov

Požiadavky pre udelenie kreditov   

V 1. ROČNÍKU ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

V súlade so Zákonom o vysokých školách a Študijným a skúšobným poriadkom JLF UK v Martine prijal Ústav lekárskej biochémie tieto zásady pre udeľovanie kreditov z lekárskej chémie v zimnom semestri 1. ročníka.

100 účasť na praktických cvičeniach a seminároch. Účasť na praktických cvičeniach a seminároch je povinná. Neúčasť pre chorobu musí študent ospravedlniť lekárskym potvrdením a cvičenie si musí nahradiť v náhradnom týždni na konci semestra. Jedno cvičenie alebo seminár možno nahradiť bez ospravedlnenia. V jedenom termíne možno nahradiť len jedno cvičenie. V náhradnom týždni možno nahradiť maximálne dve chýbajúce cvičenia!

Na každom seminári bude test z prednášok a témy seminára. Na získanie kreditu je potrebné dosiahnuť 60% správnych odpovedí. V prípade neúspešnosti možno test (zahrňujúci otázky z celého semestra) opakovať 2 krát. Prvý opravný termín bude v 15. týždni, druhý termín v skúšobnom období zimného semestera.

Prvý ročník končí skúškou z lekárskej chémie, výsledok bude hodnotený podľa nasledujúcej stupnice:

 

A/1=91-100%

B/1,5=81-90%

C/2=73-80%

D/2,5=66-72%

E/3=60-65%

Fx=menej ako 60%