Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske programy

Podmienky predmetu

V súlade s príkazom dekana JLF UK č. 19/2013 o Hodnotení predmetov sa bude hodnotenie predmetu Biochémia  realizovať podľa nasledovných zásad:

1.     Rozsah výučby:

ošetrovateľstvo 2/1  PH                 počet kreditov 3

pôrodná asistencia  2/1 PH            počet kreditov 2

verejné zdravotníctvo 2/1 PH         počet kreditov 3

2.     Požiadavky na získanie kreditov:

a.    Vyžaduje sa 100% účasť. Neúčasť pre chorobu je študent povinný ospravedlniť lekárskym potvrdením. Maximálne môže mať študent 2 ospravedlnené neúčasti.

b.    Skúška pozostáva s písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa hodnotí na základe priloženej tabuľky.

 

A

1

91-100%

B

1,5

81-90%

C

2

73-80%

D

2,5

66-72%

E

3

60-65%

Fx

 

menej ako 60%

 

 

Program predmetu

Zodpovedný pedagóg

VOIP: 41415