Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske odbory

Biofyzika, biochémia  a radiológia 1, 2

     1. semester I. ročníka  -     4  kredity 3 predmety

     2. semester I. ročníka  -      1 kredit  3 predmety

     

Pedagóg zodpovedný za výučbu v časti biochémia: doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.