Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny skúšok - Terms of exam

Podmienky záverečnej skúšky pre VL + ZuL

- Študenti sa zapíšu na skúšku najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky.

- Študenti sa môžu odhlásiť zo skúšky najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky.

- Ak sa študent nemôže skúšky zúčastniť, môže byť ospravedlnený len zo závažných zdravotných dôvodov do 5-tich dní po skúške.

- Študent je povinný na skúške predložiť index a ISIC kartu.

- Účasť na skúške je podmienená získaním kreditu z Histológie a embryológie.

Skúška z Histológie a embryológie pozostáva z 2 častí:

• praktická časť – 3 preparáty (správne určenie a fundovaný opis najmenej 2 preparátov)

ústna časť – 3 otázky (všeobecná histológia / cytológia, funkčná histológia orgánov a embryológia)

Praktická a ústna časť skúšky sa konajú v ten istý deň.

 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

vedúci Ústavu histológie a embryológie