Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PA, OŠE, VZ

 

Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo - Histológia prednášky + študijná literatúra

 Pôrodná asistencia - témy prednášok a odporúčaná študijná literatúra

Podmienky absolvovania predmetu Embryológia pre odbor Pôrodná asistencia:

- 93%-ná aktívna účasť na prednáškach (absencia môže byť ospravedlnené z vážnych dôvodov, napr. choroba, ...)

- študent / študentka je povinný / povinná počas semestra odprezentovať zvolenú tému z oblasti prenatálneho, perinatálneho či postnatálneho obdobia vývoja formou prezentácie (formát .ppt) v rozsahu max. 10 minút

- záverečná skúška prebieha formou ústnej odpovede na 2 otázky z embryológie človeka

- zoznam otázok pre záverečnú skúšku 

 

Podmienky pre zapísanie sa na skúšku a následné získanie kreditu zo záverečnej skúšky z Embryológie:

- študenti sa zapíšu na skúšku najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky do 12:00.

- študenti sa môžu odhlásiť zo skúšky najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky do 12:00.

- ak sa študent / študentka nemôže skúšky zúčastniť, môže byť ospravedlnený/á len zo závažných zdravotných dôvodov do 5-tich dní po skúške.

- študenti sú povinní na skúške predložiť index a ISIC kartu.

Skúška z Embryológie pozostáva z teoretickej časti:

ústna odpoveď na 2 otázky z embryológie človeka

-  pre úspešné absolvovanie skúšky musí študent / študentka preukázať minimálne 60 % vedomostí z každej otázky