Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PA, OŠE, VZ

 

Pôrodná asistencia - prednášky + študijná literatúra

Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo - prednášky + študijná literatúra

 

Podmienky absolvovania predmetu Embryológia pre Pôrodné asistentky:

·  93%-ná aktívna účasť na praktických cvičeniach (jedno praktikum môže byť ospravedlnené z vážnych dôvodov),

·  skúška formou ústnej odpovede - 2 otázky z embryológie človeka.

 

Podmienky záverečnej skúšky z Embryológie pre Pôrodné asistentky:

· Študenti sa zapíšu na skúšku najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky.

· Študenti sa môžu odhlásiť zo skúšky najneskôr 1 deň pred dátumom skúšky.

· Ak sa študent nemôže skúšky zúčastniť, môže byť ospravedlnený len zo závažných zdravotných dôvodov do 5-tich dní po skúške.

· Študent je povinný na skúške predložiť index a ISIC kartu.

· Účasť na skúške je podmienená získaním kreditu z Embryológie.

Skúška z Embryológie pozostáva z jednej časti:

·  ústna časť – 2 otázky