Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie vedeckého výskumu pracoviska:

didaktika cudzích jazykov a aplikovaná lingvistika

 

Realizácia v čiastkových oblastiach:

1.  didaktika cudzích jazykov na špecifické ciele

2.  lingvistický opis a skúmanie lekárskej terminológie

3.  aplikácia výsledkov výskumu v pedagogickej praxi