Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

UNIcert®III

Prihláška na kurz
Otestujte sa
Prípravný kurz
Skúškový poriadok
Skúšky - termíny, príprava a priebeh skúšok
Prihláška na skúšku - anglický jazyk
Prihláška na skúšku - nemecký jazyk

 


Tematické oblasti:

Medzinárodný vzdelávací a testovací program UNIcert® III je jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý:

 • poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy,
 • umožňuje získať certifikát znalosti jazyka na pokročilej úrovni C1 - skúsený používateľ jazyka (podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),
 • podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a
 • osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov,
 • po získaní certifikátu UNIcert®III pre medicínske vedy má na našej fakulte platnosť skúšky z cudzieho jazyka v rámci doktorandského štúdia.

Ústav cudzích jazykov JLF UK v Martine získal akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov:

 • anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 (UNIcert® III)
 • nemecký jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 (UNIcert® III).

Akreditáciu ústavu udelil v roku 2014 a následne v roku 2018 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).


Náklady spojené s kurzom, skúškou a  vydaním osvedčenia si hradí študent


Podmienky na prihlásenie a prijatie do prípravného dvojsemestrálneho kurzu (60 hod.):

Vychádza sa z konkrétnych podmienok našej fakulty a požiadaviek  UNIcert ® LUCE.

Príprava zahŕňa dva semestre odbornej jazykovej prípravy podľa Harmonogramu štúdia na JLF UK a doplnkový dvojsemestrálny 60 hodinový jazykový kurz,  aby sa splnila požiadavka UNIcert ® LUCE na rozsah hodinovej dotácie ˗ 120 kontaktných vyučovacích hodín.

 1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo doktorandom (medicínskeho zamerania) Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
 2. Jazyková úroveň uchádzača  musí byť na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Úspešné absolvovanie testu na úrovni B2 je podmienkou prijatia do kurzu.
 3. Uchádzač musí mať úspešne absolvované predmety Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 v Ústave cudzích jazykov JLF UK Martine z príslušného jazyka v rozsahu 60 vyučovacích hodín.
 4. Uchádzač zaslaním prihlášky prejaví záväzný záujem o kurz a po úspešnom absolvovaní vstupného testu uhradí poplatok za kurz.
 5. Podmienkou otvorenia kurzu je minimálny počet 9 - 10 záujemcov, maximálny počet účastníkov kurzu je 14 študentov.
 6. Poplatok za prípravný kurz C1 UNIcert® III je 230 €.

Podmienky na pripustenie ku skúške a vykonanie skúšky:

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert® sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert®a so skúšobným poriadkom a predpismi, schválenými vedením Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

 1. Musí sa pravidelne zúčastniť vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 120  kontaktných vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému UNIcert®.
 2. Po absolvovaní 120 hodín odbornej jazykovej prípravy má uchádzač právo prihlásiť sa na skúšku na získanie jazykového certifikátu UNIcert®.
 3. Uchádzať sa o vykonanie skúšky nemôže ten, ktorý na nej už dva razy neuspel, prípadne bol zo skúšky vylúčený.
 4. Poplatok za skúšku je 60 €, ktorý sa v prípade neúspešnej skúšky nevracia.

Jazykový certifikát Anglický jazyk / Nemecký jazyk pre lekárske vedy osvedčuje úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu v príslušnom cudzom jazyku (120 kontaktných hodín) v Ústave cudzích jazykov Jesseniovej lekárkej fakulty v Martine.

Absolvent ovláda všeobecný a odborný jazyk na pokročilej úrovni. Dokáže efektívne komunikovať v rôznych situáciách a o vybraných odborných témach s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov. Dosiahnutá jazyková úroveň potvrdzuje vysokú spôsobilosť absolventa študovať a/alebo pracovať v anglicky / nemecky hovoriacom prostredí.

Certifikát vydáva Ústav cudzích jazykov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, podpisuje ho predseda skúškovej komisie a predseda skúškového výboru.