Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo - samoplatci

Obsah predmetov

1.  ROČNÍK

Základy lekárskej terminológie - 1. a 2. semester

Cieľom výučby predmetu je  orientácia v latinskej lekárskej terminológii, pretože znalosť určitých zložiek jazykovej stavby latinčiny a sčasti i gréčtiny je predpokladom primeraného a ekonomického zvládnutia takmer všetkých medicínskych disciplín. Hlavným výstupom výučby je získanie terminologickej kompetencie, t.j. schopnosti presného a správneho používania latinskej lekárskej terminológie. Absolvent LF by mal spĺňať nasledovné kritériá: a) zvládnutie fonetickej a grafickej stránky latinčiny b) ovládanie vybraných prostriedkov jazykového morfologického systému, ktoré sa týkajú vybraných menných a slovesných tvarov c) poznanie lexikálneho plánu jazyka, t.j. osvojenie si základného komplexu platných termínov s dôrazom na anatómiu, zahŕňajúceho tiež klinické disciplíny a farmaceutický okruh d) zvládnutie elementárnej syntaktickej štruktúry lekárskych termínov (viacslovné termíny, zhodný a nezhodný prívlastok, slovosled, receptúrna latinčina) e) ovládanie slovotvornej sústavy jednoslovných termínov (afixácia, polysémia predpôn, polyfunkčnosť prípon) a vzájomných vzťahov slovotvorných prvkov (synonymia, antonymia, homonymia).

1. a 2.  ROČNÍK

Slovenský jazyk - 1. - 4. semester

Cieľom výučby jazyka slovenského na JLF UK je naučiť zahraničných študentov slovnú zásobu hovorového jazyka v každodennej komunikácii v slovenskom prostredí ako aj základnú medicínsku terminológiu potrebnú v styku so slovenským pacientom. Študent jazyka slovenského by mal dokázať aktívne využívať všetky štyri jazykové zručnosti - čítanie, porozumenie počutého textu, hovorenie a písanie.

3. ROČNÍK

Odborná slovenčina v medicínskej prax (voliteľný predmet) 

Cieľom predmetu je zvládnutie odborných komunikatívnych zručností, týkajúcich sa najmä lekárskej klinickej terminológie a komunikácie s pacientom a inými zdravotníckymi pracovníkmi, pričom sa využívajú materiály z autentického nemocničného prostredia.

SYLABY:

Základy lekárskej terminológie 1. ročník ZS a LS

Slovenský jazyk 1. ročník,

Slovenský jazyk 2. ročník

Odborná slovenčina (kazuistiky) na stiahnutie

Nemecký jazyk 1. ročník

Nemecký jazyk 2. ročník

SKÚŠOBNÉ  OTÁZKY:

Skúšobné otázky SJ 2. ročník

Skúšobné otázky Základy lekárskej terminológie 1. ročník