Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

1. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: "Výučba cudzích jazykov na lekárskych fakultách - bilancia a  perspektívy". 3. - 4. júna 1999, organizátor: Ústav cudzích jazykov JLF UK Martin

2. 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. 27. - 29.06.2007, hlavný organizátor: Ústav cudzích jazykov JLF UK Martin

3. Jazyková súťaž 
Organizovaná každoročne od roku 2001 - do roku 2011
- podporovaná Nadáciou Dr. Jozefa Lettricha a  Občianskym združením pre rozvoj zdravotníckeho vzdelávania
- koná sa v jazyku anglickom a nemeckom pre študentov všeobecného lekárstva, OŠE a NŠP (nelekárskych študijných programov)

 4. Vedecká konferencia "Lekárska a farmaceutická terminológia v teórii a praxi". 24. máj 2012, hlavný organizátor: Ústav cudzích jazykov JLF UK Martin