Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy / Y. Mellová... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 2. ADE Assessment of the relation of the optic nerve to the posterior ethmoid and sphenoid sinuses by computed tomography / G. Hešková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 153, č. 2 (2009), s. 149-152
 3. ADE Myelinogenesis - longitudinal sections vs. serial transverse sections / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Sväzok 102, č. 2 (2001), s. 167-172
 4. ADF Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in the papillary part of the dermis within ageing human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 25-29
 5. ADF Skin angiogenesis and its significance in some skin diseases / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 3-8
 6. ADF Telesné charakteristiky novorodencov (Martinský a Žilinský okres) / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 90-95
 7. ADF Cievne variácie vyskytujúce sa u človeka / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 104-106
 8. ADF Organization of the capillary network of subpapillary plexus in healthy human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 1 (2006), s. 3-7
 9. ADF Morbus-Down - numerous findings of the epigenetic traits in the skeleton / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 7 (n.s.4) (2004), s. 34-36
 10. ADF Myelin sheath formation. Can longitudinal sections of the developing nerve clarify its mechanisms? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 3-8
 11. ADF Why the term acrosyringium is not used so far by histology? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 3-7
 12. AED Anatomické variácie v povodí arteria axillaris / L. Kunertová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 54-58
 13. AED Variácie concha nasalis media-klinický význam / G. Hešková ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 37-40
 14. AED Lymfangiogenéza, zápal a nádorové ochorenia kože / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 78-81
 15. AED Quantitatívna analýza zmien vaskularity pri chronickom zápale dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 44-46
 16. AED Sledovanie ultraštrukturálnych zmien nervus ischiadicus potkana po intraneurálnej aplikácii 1%, 2% a 4% prokaínu / M. Mello...[et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 59-61
 17. AED Štúdium ultraštruktúry kapilár plexus subpapillaris v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 78-80
 18. AED Variácie ciev hrudníka / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 53-55
 19. AED Prolymfangiogénny rastový faktor VEGF-C v léziách lichen ruber planus s rúznym stupňom chronického zápalu / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 32-35
 20. AED Neobvyklý priebeh nervus ischiadicus vzhľadom na musculus piriformis / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 174-178
 21. AED Anatomické variácie ciev hornej končatiny / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 208-211
 22. AED Sledovanie priameho účinku lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 230-233
 23. AED Význam intercelulárnych kontaktov vo vývoji myelinizovaného nervového vlákna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 234-238
 24. AED Syndroma Wrisbergi - variácia priebehu vena azygos / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 311-314
 25. AED Morfologické variácie krčných stavcov a ich funkčný význam / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 36-38
 26. AED Canalis arteriae vertebralis na atlase / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 39-41
 27. AED Funkčné a morfologické zmeny sekrečného aparátu dýchacích ciest pri alergickom zápale / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II.. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 105-107
 28. AED Lymfangiogenetické mechanizmy v primárnych nádoroch a pri ich metastázovaní / Lenka Kunertová, Yvetta Mellová, Desanka Výbohová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 13-15 [online]
 29. AED Expresia VEGF-A v kožných léziách lichen ruber planus s rôznym stupňom zápalovej infiltrácie / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 24-27 [online]
 30. AED Variácie artikulačných plôch atlasu / L. Kunertová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 50-53
 31. AED Morfologické a funkčné vzťahy viscerokrania a neurokrania / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 65-67
 32. AED Anatomické variácie prvého krčného stavca / L. Kunertová... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie. - ISBN 978-80-970589-0-6. - Bratislava : Vyd. Únia, 2010. - S. 35-37
 33. AED Krčná kyfóza a jej klinický význam / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Anatómia v obrazoch histórie. - ISBN 978-80-89747-07-8. - Bratislava : Proprint, 2016. - S. 23-25
 34. AED Lymfatický systém a imunitné reakcie pri zápalových procesoch / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 2-5 [online]
 35. AED Klinický význam vývojových anomálií chrbtice / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 385-388
 36. AEG Changes of chemically induces inflammation of airway epitelium / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 446
 37. AEG The influence of local anaesthetics depending on the concentration used and variously long period after their administration / M. Mello... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451
 38. AEG The influence of prolonged effect of local anaesthetics on the peripheral nerves / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451-452
 39. AEG The shape and arrangement of capillary loops of the subpapillary plexus in healthy skin and in psoriatic lesions / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 469
 40. AFC The influence of the nourishment on the somatic growth of children in the 3rd mounth of age / M. Marčeková... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. Suppl. 82. - ISBN 978-80-246-1786-2. - Praha : Karolinum, 2009. - 89-96
 41. AFC Investigation of neurotoxicity of some local anaesthetics / M. Mello ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 83-85
 42. AFD Vývoj ciliárnych a neciliárnych štruktúr epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 71-72
 43. AFD Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu po intraneurálnej a perineurálnej aplikácii lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 73-74
 44. AFD Ultraštrukturálne odlišnosti vyvíjajúcich sa, regenerujúcich a zrelých nervových vlákien / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 75-76
 45. AFD The arcuate foramen / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 113-115
 46. AFD Hodnotenie skeletu ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 46-47
 47. AFD Sledovanie účinku vybraných lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 55-56
 48. AFD Obraz cytoplazmatických súčastí obalov myelinizovaného nervového vlákna počas vývoja / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 57-59
 49. AFD Histologické zmeny prirodzene starnúcej kože / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 87-88
 50. AFD Variácie a anatomicko-klinické súvislosti dutiniek čuchovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2005. - S. 40-41
 51. AFD Vaskulárne štruktúry na báze lebky / Y. Mellová... [et al.]
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 42-44 [CD-ROM]
 52. AFD Netypické otvory na arcus posterior atlantis / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 161-163 [CD-ROM]
 53. AFD Absencia nervus musculocutaneus / L. Kunertová... [et al.]
  In: I. Klinická a aplikovaná morfológia. 14. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-7097-879-5. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2011. - S. 51-52
 54. AFD Vybrané anatomické variácie dutiny klinovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 43-44
 55. AFD Asthma - zápalové zmeny sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 55-56
 56. AFD Variácie basis cranii interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 61-62
 57. AFD Kapilárne slučky plexus subpapillaris kože v psoriatických léziách / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 89-90
 58. AFD Imunohistochémia nádorov kože-nové poznatky o stavbe potných žliaz / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 93-95
 59. AFD Funkčné a morfologické zmeny lymfatických ciev pri zápalových ochoreniach / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach : 20. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-8129-052-7. - Košice : Typopress, 2017. - S. 66-68
 60. AFD Sinus maxillaris - anatomicko-klinický aspekt / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 59-62
 61. AFD Funkčné a morfologické zmeny sekrečného aparátu dýchacích ciest pri chronickom zápale / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 103-106
 62. AFD Intolerancia laktózy u detí a dospelých / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 117-120
 63. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv dĺžky pôsobenia vybraných anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 133-135
 64. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv použitej koncentrácie / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 136-138
 65. AFD Štúdium architektoniky kapilárnych slučiek plexus subpapillaris dermis / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 203-206
 66. AFD Histologické zmeny kože vyvolané dlhodobým pôsobením slnečného žiarenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 149-151
 67. AFD Význam komplexného pohľadu na myelinizované nervové vlákno pri hodnotení degeneratívnych a regeneratívnych procesov / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 106-108
 68. AFD Zmeny na basic cranii externa pri zraste atlasu s os occipitale / M. Mello ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 103-105
 69. AFD Vplyv patologických procesov prebiehajúcich v dýchacom systéme na bunky sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 78-80
 70. AFD Niektoré patofyziologické zmeny súvisiace s deviáciou nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 43-44
 71. AFD Patologické zmeny buniek epitelu dýchacieho systému vplyvom fajčenia / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 80-81
 72. AFD Deformácie nosovej priehradky a ich vplyv na skelet tváre / G. Hešková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 46-47
 73. AFD Identifikácia Schmidtových-Lantermannových štrbín vo vyvíjajúcom sa nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 60-61
 74. AFD Vývoj cytoplazmatických súčastí myelínovej pošvy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 62-63
 75. AFD Morbus Down - zmeny na skelete / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 122-123
 76. AFD Vplyv prokaínu na ultraštruktúru periférneho nervu / M. Mello ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 138-139
 77. AFD Štúdium myelinogenézy v CNS potkana / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 120-121
 78. AFD Zmeny v ultraštruktúre periferného nervu potkana vyvolané intraneurálnou aplikáciou prokaínu / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 118-119
 79. AFD Bolesti v lumbosakrálnej oblasti spôsobené zmenou anatomických pomerov skeletu / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 67-68
 80. AFD Fyziologická a patologická angiogenéza / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 41-42
 81. AFD Asymetria basis cranii externa pri patologickom procese articulatio temporomandibularis / M. Mello ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 29-30
 82. AFD Disproporcie priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy vo vyvíjajúcich sa periférnych nervoch / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 31-32
 83. AFD Účinok lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 48-49
 84. AFD Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení somatického vývoja / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : Univerzita veterinárneho lekárstva, 2002. - S. 69-70
 85. AFD Zmeny vaskularizácie kože v závislosti na veku / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 65-66
 86. AFD Anatómia nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 67-68
 87. AFG The evaluation of incompact myelin lamellae in the developing peripheral nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 69
 88. AFG The anthropometry of the newborns born since january to may 2008 in Martin / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 119
 89. AFG Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in aging human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 180
 90. AFG Morphological alterations allergic airway inflammation / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 110
 91. AFG Lymphatic vessels in skin cancer. The relationship between inflammation and cancer / L. Kunertová, Y. Mellová, D. Výbohová
  In: Morphology 2017 : 50th International Congress of the Czech Anatomical Society; 54th Lojda Symposium in Histochemistry. - ISBN 978-80-263-1315-1. - Brno : Tribun EU, 2017. - S. 91
 92. AFG Variations of the seventh cervical vertebra and their clinical significance / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 105
 93. AFG Nonkeratinizing skin cells and their pathological lesions / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 119
 94. AFG Quantitative microvascular changes of the subpapillary vascular plexus within the cutaneous lesions of lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 163
 95. AFG Histotoxicity of local anaesthetics-perineural application / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 118
 96. AFG Microvascular changes in ageing skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 57
 97. AFG Effect of aging and photoageing on skin microvasculature / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 22
 98. AFG Employment of anthropometry in the evaluating somatic development of ill children / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 12
 99. AFG Respiratory epithelial changes induced by air pollution / L. Kunertová ...[et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 10
 100. AFG Anatomical and histological changes in the nasal septal deformation / G. Hešková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 8
 101. AFG Uncommon finding of vessels of the thorax / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Sv. 105, č. 2 (2004), s. 174-175
 102. AFG Ultrastructural differences of developing regenerating and mature nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), s. 179
 103. AFG What can we say about Langerhans cells? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 105, č. 2 (2004), s. 203
 104. AFG Cytoplazmatické súčasti myelínovej pošvy v procese myelinogénézy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 75
 105. AFG Schmidt-Lantermannove štrbiny vo vyvíjajúcom sa periférnom nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S.74
 106. AFG Angiogenéza a kožné ochorenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 46
 107. AFG Vzťah priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy v myelinizujúcich nervových vláknach / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 33
 108. AFG Anatomické zmeny skeletu ako príčina bolesti v lumbosakrálnej oblasti / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. Sborník abstrakt. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 31
 109. AFG Zmeny štruktúry a funkcie epitelu dýchacích ciest pri astme / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 29
 110. AFG Spontánne zmeny priechodnosti nosa / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 20
 111. AFG Pyridoxine - neurotoxin or neuroprotective? / M. Mello ... [et al.]
  In: 39. sjezd České anatomické společnosti. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 20
 112. AFH Effects of cigarette smoking on the respiratory epithelium / L. Kunertová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 68
 113. AFH Evaluation of the basement membrane integrity in the skin epithelial tumours / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 79
 114. AFH Ponticulus posticus / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 163
 115. AFH The sphenoidal septum - clinical relevance / G. Hešková ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 436
 116. AFH The allergy to carbohydrates - the trouble in the nourishment of the children and adults / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - Bratislava : Slovak Anatomical Society, 2007. - S. 66-67
 117. AFH Interaction of soft and bony structures on the base of the skull / Y. Mellová... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 167
 118. AFH Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu po intraneurálnej aplikácii lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 18
 119. AFH Ultraštrukturálne zmeny paranodálnej oblasti myelinizujúceho nervového vlákna v CNS / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 18-19
 120. AFH Vplyv vysokých dávok vitamínu B6 na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 17-18
 121. AFH Regeneratívne zmeny periférneho nervu po jeho toxickom poškodení / M. Mello ... [et al.]
  In: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - Bratislava : [s. n.], 1999. - S. 61
 122. AFH Zmeny na basis cranii externa pri asimilácii atlasu / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 123. AFH Schmidtove-Lanternannove štrbiny vo vyvíjajúcom sa nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 124. AFH Effect of intraneural application of local anaesthetic in peripheral nerve ultrastructure / M. Mello ... [et al.]
  In: ISN Satellite Meeting. 9th International Symposium "New Frontiers of Neurochemistry and Biophysics in the Acute and Chronic Nuerological Diseases". - Martin : [s.n.], 1999. - S. 72
 125. AFH Ultraštruktúra epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLFUK, 2000. - S. 9
 126. AFH High division of sciatic nerve. Variation in relation of sciatic nerve to piriformis muscle / G. Hešková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 31
 127. AFH Unilateral variations of the arteries of the human upper extremity / L. Kunertová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 50
 128. AFH The lumbalization of the first sacral vertebrae as a caus of pain in lumbosacral area / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 56
 129. AFH Sledovanie protektívneho účinku pyridoxínu na periférny nerv pri izoniazidovej neuropatii / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 31
 130. AFH Functional and morphological relations of the splanchnocranium and neurocranium / M. Mello ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 59
 131. AFH Ultraštruktúra nodo-paranodálnej oblasti myelinizujúceho nervového vlákna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 49-50
 132. AFH Variations of the internal base of the skull / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 61
 133. AFH The capillary plasticity in normal and pathological conditions / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 60
 134. AFH The azygos lobe? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 95
 135. AFH Prínos štúdia longitudinálnych rezov vyvíjajúcich sa nervov k identifikácii nodo-paranodálnej oblasti meylinizujúceho nervového vlákna / G. Hešková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 51-52
 136. AFH Zmeny sliznice dýchacích ciest pri chronických patologických procesoch respiračného systému / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 54
 137. AFH Ultraštrukturálny obraz myelinizujúcich nervových vlákien v CNS na transverzálnych a longitudinálnych rezoch / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 67-68
 138. AFH Vývoj cytoplazmatických a membránových súčastí myelínovej pošvy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 57
 139. AFL Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení vývoja chorých detí / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 54-55
 140. AFL Sledovanie neurotoxicity vybraných lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 56
 141. BDF Chronické a recidivujúce ochorenia dýchacích ciest - zmeny epitelu / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 2 (2005), s. 4-9
 142. BEF Preferované formy výučby praktických cvičení z anatómie u študentov všeobecného lekárstva / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 72-77
 143. BEF Variácia vetiev a. thoracica interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 99-100
 144. BEF Zaujímavý nález mnohopočetných epigenetických znakov na skelete ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 86-89
 145. BEF Nosový cyklus / G. Hešková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 49-50
 146. BEF Funkčné a morfologické zmeny ciliárnych buniek pri primárnej ciliárnej dyskinéze / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 45-46
 147. BEF Vaskulárny endotelový rastový faktor a lymfangiogenéza / Lenka Kunertová, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 36-40