Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Základná anatomická terminológia

Názvy označujúce polohu a smer častí tela

verticalis - zvislý

horizontalis - vodorovný

transversalis – priečny

longitudinalis – pozdĺžny

medianus – stredový

medius – stredný

intermedius – prostredný

medialis – prístredný (ležiaci bližšie k strednej rovine)

lateralis – bočný (ležiaci ďalej od strednej roviny)

sagittalis – predozadný

frontalis – čelový

anterior/ventralis – predný

posterior/dorsalis – zadný

používame dvojice: anterior – posterior, ventralis - dorsalis

cranialis/superior – horný

caudalis/inferior – dolný

používame dvojice: cranialis – caudalis alebo superior - inferior

dexter – pravý

sinister – ľavý

superficialis – povrchový

profundus – hlboký

externus – vonkajší

internus – vnútorný

Názvy vzťahujúce sa na končatiny

proximalis – bližší k trupu – používame namiesto termínu superior

distalis – vzdialenejší od trupu – používame namiesto termínu inferior

radialis (vretenný ) - používame v tom istom zmysle ako lateralis

ulnaris (lakťový) - používame v tom istom zmysle ako medialis

tibialis (píšťalový) - používame v tom istom zmysle ako medialis

fibularis (ihlicový) - používame v tom istom zmysle ako lateralis

ruka – manus

palmaris = volaris – dlaňový – používame namiesto termínu anterior

dorsalis – spakručný – používame namiesto termínu posterior

noha – pes

plantaris – stupajový

dorsalis – spaknožný

Stavec - vertebra

corpus – telo

facies – plocha

fovea – jamka

processus – výbežok

tuberculum – hrbolček

arcus – oblúk

foramen – otvor

incisura – zárez

sulcus – žliabok