Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium - Podmienky absolvovania a ukončenia predmetu

Časť  ANATÓMIA

 

- 100% aktívna účasť na všetkých praktických cvičeniach z anatómie

- akceptovaná bude neúčasť z vážnych dôvodov (choroba a pod.)  - nutné je doložiť doklad na ospravedlnenie neúčasti a dohodnúť sa o termíne a spôsobe náhrady praktického cvičenia.  

  

Na základe rozhodnutia dekana JLF UK v Martine č. 14/2007 o ospravedlnení neúčasti študentov na výučbe sa stanovuje ospravedlnená neúčasť maximálne do výšky 20 % z výučby, t.j. maximálne 2 praktické cvičenia za semester (1 praktické cvičenie z predmetu Anatómia, 1 praktické cvičenie z predmetu Fyziológia).

Rozhodnutie o ospravedlnení sa ponecháva v kompetencii vedúceho výučbového predmetu. Zároveň sa ponecháva aj povinnosť náhrady zameškaných ospravedlnených cvičení. V závažných a odôvodnených prípadoch nad stanovených 20 % bude na základe žiadosti študenta a návrh vedúceho predmetu rozhodovať dekan JLF UK.

 

V prípade nenahradenej absencie a neospravedlnenej absencie  na praktickom cvičení sa študent nemôže zúčastniť záverečnej skúšky z predmetu Anatómia a fyziológia.