Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Skúška z predmetu Anatómia a fyziológia

Skúška sa bude konať v posluchárni  („brain-storming“ miestnosť), Malá Hora 4

·       Na začiatku skúšky sa musia študenti preukázať indexom

·       Indexy sa pozbierajú a odovzdajú na Ústav fyziológie

·       Výsledky skúšky budú študentom oznámené ústne o 14,00 hodine na Ústave fyziológie – je potrebné sa dostaviť !!

·       Potom budú výsledky zapísané do indexu a zaznamenané do AIS

·       Študent má právo známku neprijať a skúšku opakovať - v takom prípade sa do AIS zaznačí známka Fx. Len za takýchto podmienok  študent dostane opravný termín.

·       Kto sa v čase vyhlásenia výsledkov nedostaví na oznámenie výsledkov, známka mu bude zapísaná do AIS a následne do indexu.