Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

TA orálnej a maxilofaciálnej oblasti - Podmienky absolvovania a ukončenia predmetu

Absolvovanie predmetu je podmienené:

·        absolvovaním praktických cvičení (100% účasť)

·        úspešným absolvovaním testov - študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť z každého testu

Test 1: systematická anatómia hlavy a krku

Test 2: topografická anatómia hlavy a krku

·        úspešným absolvovaním záverečnej skúšky