Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 3 - Prednášky a praktické cvičenia

Témy prednášok a praktických cvičení - 2. ročník št. programu všeobecné lekárstvo - zimný semester 2020/2021

 

PREDNÁŠKY

budú prebiehať online formou v MS TEAMS:

1.   Úvod do nervového systému – základné neuroanatomické pojmy. Fylogenetické, ontogenetické a funkčné vzťahy

2.   Miecha

3.   Predĺžená miecha a most

4.   Fossa rhomboidea. Jadrá hlavových nervov

5.   Mezencefalon

6.   Cerebellum

7.   Diencefalon

8.   Senzitívne dráhy – dráhy protopatickej a epikritickej citlivosti, nepriame senzitívne dráhy

9.   Bazálne gangliá a ich zapojenie na motorické systémy

10.   Pyramídový a mimopyramídový motorický systém

11.   Autonómny nervový systém - všeobecná stavba. Pars parasympathica

12.   Autonómny nervový systém  - pars sympathica

13.   Zrakový orgán

14.   Sluchový orgán

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

budú prebiehať prezenčne – "face to face":

1.   Štúdium orgánových preparátov  I – praktická časť k online výučbe v letnom semestri 2019/2020.   

2.   Štúdium orgánových preparátov  II – praktická časť k online výučbe v letnom semestri 2019/2020

3. - 4.   TOPOGRAFICKO-ANATOMICKÁ PITVA HLAVY, KRKU, HRUDNÍKA A BRUCHA. Predpitevný test . Popitevný test.  

7.   CNS – medulla oblongata, pons, mesencephalon , diencephalon

8.   CNS - gyrifikácia mozgu a mozočka

9.   CNS - cievne zásobenie mozgu

10.   CNS – obaly mozgu CNS – sinus durae matris

11.   CNS – transverzálne a vertikálne rezy mozgom - bazálne gangliá, capsula interna, komorový systém

12.   Zrakový orgán

13.   Sluchový orgán

14.   Náhradné praktické cvičenia, opravné testy