Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 3 - Podmienky absolvovania a ukončenia predmetu

Absolvovanie predmetu ANATÓMIA 3 je podmienené:

·       100% účasťou na praktických cvičeniach a pitvách

·        úspešným absolvovaním testov

TEST1: predpitevný test  - študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť

TEST2: popitevný test  - študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť

·        úspešným absolvovaním záverečnej skúšky

Zapísať sa na termín zo skúšky je možné až po úspešnom absolvovaní predpitevného a popitevného testu.

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA Z ANATÓMIE

Skúška pozostáva z 3 častí.

 

PÍSOMNÝ TEST:

  • 1 pracovný deň pred ústnou skúškou v praktikárni ÚA JLFUK

  • čas začiatku testu je uvedený v AIS-2

  • minimum na postup na praktickú a ústnu skúšku je 65%

V prípade ak študent nezíska 65% v písomnom teste jeho záverečná skúška z anatómie je hodnotená známkou Fx.

 

PRAKTICKÁ SKÚŠKA:

  • 1 pracovný deň pred ústnou skúškou (po písomnom teste) v pitevni ÚA JLFUK
  • je potrebné priniesť si plášť a rukavice

 

ÚSTNA SKÚŠKA:

  • Čas začiatku ústnej skúšky je uvedený v AIS-2
  • 3 otázky:

3.       osteológia, myológia, artrológia

2.       viscerológia, angiológia

3.       nervový systém a zmyslové orgány

 

Ak sa študent nemôže skúšky zúčastniť, môže byť ospravedlnený len zo závažných zdravotných dôvodov do 5-tich pracovných dní po skúške.

Študent je povinný na skúške predložiť index a ISIC kartu!