Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 3 - Otázky na teoretickú skúšku

1.   Kosť ako orgán.
2. Lebka ako celok (neurocranium, splanchnocranium, tvar lebky, pohlavné rozdiely, lebka novorodenca).
3.   Os frontale, os parietale, os occipitale.
4.   Os temporale.
5.   Os sphenoidale, os ethmoidale.
6.   Maxilla, mandibula.
7.   Basis cranii interna.
8.   Basis cranii externa.
9.   Orbita.
10.  Cavitas nasi ossea.
11.  Stavce – všeobecná charakteristika. Vertebrae cervicales, vertebrae thoracicae.
12.  Vertebrae lumbales, os sacrum, os coccygis.
13.  Costae, sternum.
14.  Scapula, clavicula.
15.  Humerus, ulna, radius.
16.  Ossa manus.
17.  Os coxae.
18.  Femur, tibia, fibula, patella.
19.  Ossa pedis.
20.  Spojenia kostí.
21.  Kĺb, rozdelenie kĺbov.
22.  Spojenia chrbtice, kraniovertebrálne spojenie, zakrivenie chrbtice.
23.  Spojenia rebier, hrudník ako celok, tvar hrudníka.
24.  Articulatio sternoclavicularis, articulatio acromioclavicularis, articulatio humeri.
25.  Articulatio cubiti, articulatio radioulnaris.
26.  Articulatio radiocarpea, articulationes manus.
27.  Articulatio sacroiliaca, symphysis pubica, panva ako celok, pohlavné rozdiely na panve.
28.  Articulatio coxae, articulatio genus.
29.  Articulatio tibiofibularis, syndesmosis tibiofibularis, articulatio talocruralis.
30.  Spojenia kostí nohy, klenba nohy.
31.  Sval ako orgán.
32.  Articulatio temporomandibularis. Musculi masticatorii.
33.  Kožné svaly hlavy, fascie hlavy.
34.  Musculi colli (rozdelenie, musculus sternocleidomatoideus, musculi suprahyoidei, musculi infrahyoidei, musculi scaleni).  Fascia cervicalis.
35.  Musculi thoracis; thorakohumerálne svaly, fascie svalov hrudníka.  Musculi thoracis; vlastné svaly hrudníka, diaphragma.
36.  Musculi dorsi.
37.  Musculi abdominis, fascie brušných svalov, vagina musculi recti abdominis.
38.  Hiatus subinguinalis, canalis inguinalis.
39.  Diaphragma pelvis, musculi perinaei.
40.  Musculi humeri, fascia axillaris. Musculi brachii, fascia brachii.
41.  Musculi antebrachii, fascia antebrachii.
42.  Musculi manus, fasciae manus.
43.  Musculi coxae.
44.  Musculi femoris, fascia lata.
45.  Musculi cruris, fascia cruris.
46.  Musculi pedis, fasciae pedis.


47.  Cavitas oris, palatum, tonsilla palatina.
48.  Dentes  
49.  Lingua  
50.  Glandulae oris   
51.  Pharynx   
52.  Oesophagus, gaster   
53.  Intestinum tenue   
54.  Intestinum crassum  
55.  Rectum, canalis analis
56.  Hepar   
57.  Žlčové cesty, vesica biliaris   
58.  Peritoneum, vzťah brušných orgánov k peritoneu.
59.  Cavitas nasi, sinus paranasales.
60.  Larynx ; skeletotopia, syntopia, chrupky laryngu, kĺbne a väzivové spojenia laryngu.
61.  Larynx ; svaly laryngu, dutina laryngu, cievne zásobenie, lymfatická drenáž, inervácia.
62.  Trachea, bronchi   
63.  Pulmo.Pleura  
64.  Mediastinum   
65.  Ren   
66.  Calices renales, pelvis renalis, ureter.   
67.  Vesica urinaria   
68.  Urethra feminina, urethra masculina   
69.  Testis, epididymis,  descensus testium.
70.  Ductus deferens, funiculus spermaticus. Scrotum.
71.  Glandula vesiculosa. Prostata.    
72.  Penis   
73.  Ovarium, tuba uterina.   
74.  Uterus .  
75.  Vagina. Pudendum femininum – vulva.   
76.  Endokrinné žľazy ; corpus pineale, glandula thyroidea, glandulae parathyroideae,  glandula suprarenalis. Pancreas.   
77.  Krvné obehy ; malý, veľký, fetálny, portálny. Zbytky po fetálnom obehu.
78.  Cor ; uloženie, syntopia, vonkajší opis, pericardium.
79.  Dutiny srdca.
80.  Stavba steny srdca, prevodový systém a nervy srdca.
81.  Cievy srdca   
82.  Aorta ascendens, arcus aortae, arteria subclavia ; syntopické vzťahy, vetvy.
83.  Arteria carotis communis, arteria carotis interna, arteria ophthalmica.
84.  Arteria carotis externa  
85.  Arteria axillaris, arteria brachialis
86.  Tepny predlaktia a ruky.
87.  Aorta thoracica, aorta abdominalis ; syntopia a vetvy.
88.  Arteria iliaca communis, arteria iliaca interna.
89.  Arteria iliaca externa, arteria femoralis, arteria poplitea.
90.  Tepny predkolenia a nohy.
91.  Vena cava superior, venae brachiocephalicae, vena azygos, vena hemiazygos; syntopické vzťahy, prítoky.
92.  Vena jugularis interna, extrakraniálne prítoky vena jugularis interna. Vena jugularis externa a jej prítoky.
93.  Intrakraniálne prítoky vena jugularis interna, mozgové žily.
94.  Vena subclavia, vena axillaris, žily hornej končatiny.
95.  Vena cava inferior ; syntopia a prítoky, vena portae, portokaválne anastomózy.
96.  Vena iliaca communis, vena iliaca interna, vena iliaca externa.
97.  Žily dolnej končatiny.
98. Ductus thoracicus, ductus lymphaticus dexter, lymfatické cievy a uzliny brušnej dutiny.
99. Lymfatické cievy a uzliny hlavy a krku.
100. Lymfatické cievy a uzliny hornej končatiny a priľahlej časti steny hrudníka. Lymfatické cievy a uzliny hrudníka.
101. Lymfatické cievy a uzliny dolnej končatiny, lymfatické cievy a uzliny panvy.
102. Lien, thymus   
103. Glandula mammaria  


104. Medulla spinalis ; celkový opis a skeletotopické vzťahy, prierez miechou, štruktúra sivej hmoty.
105.  Prierez  miechou,  zloženie  bielej  hmoty  miechy, ascendentné  a  descendentné  dráhy miechy.
106. Medulla oblongata, pons Varoli ; vonkajaší opis, vnútorná stavba.
107. Fossa rhomboidea, jadrá hlavových nervov.
108. Formatio reticularis.
109. Cerebellum ; opis, gyrifikácia, fylogenetické rozdelenie, funkcia.
110. Štruktúra mozočka, mozočkové dráhy.
111. Mesencephalon .
112. Diencephalon ; thalamus, subthalamus, epithalamus, metathalamus.
113. Diencephalon – hypothalamus, tractus hypothalamohypophysialis, hypophysis, hypofyzárny portálny systém.
114. Telencephalon  ; vonkajší opis hemisfér.
115. Neopallium a kôrové projekčné centrá, rhinencephalon a limbický systém.
116. Bazálne ganglia a ich zapojenie na vyššie a nižšie motorické centrá.
117. Biela hmota koncového mozgu ; capsula interna a projekčné dráhy, komisurálne a asociačné dráhy.
118. Pyramídové dráhy a mimopyramídový systém.
119. Senzitívne dráhy.
120. Zraková dráha, dráha pupilárneho reflexu (mióza, mydriáza).  Sluchová dráha.
121. Čuchová a chuťová dráha.
122. Dutiny centrálneho nervového systému.
123. Obaly centrálneho nervového systému.
124. Cievne zásobenie mozgu a miechy.
125. Prehľad a charakteristika hlavových nervov.
126. Nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus abducens.
127. Nervus trigeminus.
128. Nervus facialis.
129. Nervus glossopharyngeus.
130. Nervus vagus.
131. Nervus accessorius, nervus hypoglossus.
132. Nervus spinalis ; všeobecná stavba. Rami dorsales nervorum spinalium, rami ventrales nervorum thoracicorum.
133. Plexus cervicalis.
134. Plexus brachialis.
135. Plexus lumbalis.
136. Plexus sacralis.
137. Senzitívna inervácia hornej končatiny.
138. Motorická inervácia hornej končatiny.
139. Senzitívna inervácia dolnej končatiny.
140. Motorická inervácia dolnej končatiny.
141. Autonómne nervy; všeobecná charakteristika. Pars parasympathica systematis nervosi autonomici.
142. Pars sympathica systematis nervosi autonomici.
143. Bulbus oculi.
144. Organa oculi accessoria (structurae oculi accessoriae).
145. Auricula, meatus acusticus externus, membrana tympanica.
146. Auris media.